Управління державної служби

 Головдержслужби України

у Вінницькій області

прес-служба

тел.(0432)66-16-06

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

www.nads.gov.ua/sub/vinnitska/ua

23 жовтня 2013 року


Стан взаємодії органів виконавчої влади та громадськості

       Розбудова України як демократичної європейської держави висуває на порядок денний питання відкритості та прозорості владних інституцій, рівноправного партнерства та залучення громадян до формування і реалізації державної та регіональної політики.

       Питання взаємодії з громадськістю є одним із ключових в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, до підписання та імплементації якої готується країна. Зокрема, в тексті Угоди зазначено, що взаємодія держави з громадянським суспільством на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави.

       Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме суспільна участь сприяє більшій ефективності державного управління, відкритості та прозорості діяльності державних органів, підвищує рівень довіри громадян до влади.

       На сьогодні прийняття низки законодавчих актів дає підстави стверджувати про розширення правового поля для взаємодії органів виконавчої влади та громадськості, об’єктивною є орієнтація на діалог з суспільством, дедалі активніше залучення громадськості, зокрема інститутів громадянського суспільства, до формування і реалізації державної політики.

       На виконання підпункту 5 пункту 2 розділу І Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 342, Національним агентством України з питань державної служби серед міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій проводився аналіз стану забезпечення структурними підрозділами органів   виконавчої влади, відповідальними за зв’язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики проводився

       Результати аналізу свідчать, що більшість органів виконавчої влади забезпечили функціонування структурного підрозділу з питань взаємодії з громадськістю, його належне кадрове та матеріально-технічне забезпечення, водночас відсутня усталена практика визначення типу такого підрозділу.

       Переважна більшість органів виконавчої влади дотримується вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996., здійснює правові, організаційно-технічні, інформаційно-просвітницькі заходи з метою сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

       Разом з тим існують недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, зокрема:

– відсутність самостійного структурного підрозділу з питань взаємодії з громадськістю, покладання відповідних функцій на одну штатну одиницю чи різні структурні підрозділи, основні завдання яких не стосуються роботи з громадськістю;

– перевантаження працівників підрозділів з питань взаємодії з громадськістю функціональними обов’язками з розрахунку на одну штатну одиницю;

– відсутність належної координації між структурними підрозділами органів виконавчої влади у процесі взаємодії з громадськістю;

– неналежна увага до розроблення орієнтовних планів консультацій з громадськістю, залучення громадської ради до обговорення такого плану;

– недотримання встановленої процедури залучення громадськості у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики, неналежне забезпечення інформування про організацію та результати проведених консультацій з громадськістю;

– низька частка заходів з безпосередньою участю громадськості на противагу електронним формам взаємодії;

– недостатньо налагоджена взаємодія з громадською радою, невиконання встановлених вимог щодо забезпечення такої взаємодії.

       Водночас органи виконавчої влади зазначають, що налагодження ефективної системної роботи потребує належного кадрового, фінансового  та інформаційно-методичного забезпечення.

       За результатами проведеного аналізу керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади надано відповідні пропозиції щодо удосконалення забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв’язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ:

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ

 

18 липня виповнюється два роки з часу утворення Указом Президента України
№ 769/2011 Національного агентства України з питань державної служби - центрального органу виконавчої влади зiспеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою, бере участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Нацдержслужба України є продовжувачем кращих традицій діяльності Головного управління державної служби України (1994 – 2011 роки). Разом з тим, визначені концептуально нові завдання в контексті розпочатих Президентом України та Урядом України реформ, спрямовані на підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності та відповідальності державної служби.

Прийняття нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-IV«Про державну службу» заклало міцні підвалини для реформування інституту державної служби, його наближення до європейських та міжнародних стандартів.

З метою впровадження нового законодавства про державну службу та з урахуванням завдань, визначених у Національному плані дій (на 2012 та 2013 роки) щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Нацдержслужбою України розроблено систему підзаконних нормативно-правових актів, яка включає в себе 7 постанов Кабінету Міністрів України, 13 наказів Нацдержслужби України (у тому числі 1 спільний наказ з МОЗ України), зареєстрованих у встановленому порядку у Мін’юсті України. Ці нормативно-правові акти врегульовують такі важливі питання проходження державної служби, як надання державним службовцям службового житла, компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту; відшкодування витрат, пов’язаних з відкликанням державного службовця з відпустки для виконання службових завдань; удосконалення порядку проведення службового розслідування; модернізація системи професійної підготовки; впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби; удосконалення роботи служб персоналу тощо.

З метою реалізації єдиних підходів до правового регулювання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування Нацдержслужбою України у співпраці з Мін’юстом, Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими органами державної влади доопрацьовано проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який 7 травня 2013 року внесено на розгляд Уряду.

З урахуванням нових завдань, визначених Указом Президента України
від 1 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики
на 2012-2020 роки», забезпечено кардинальне оновлення змісту діяльності кадрових служб шляхом переорієнтації з ведення кадрового обліку на стратегічне управління людськими ресурсами, впровадження компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу». У зв’язку з цим забезпечено розробку профілів професійної компетентності для 97 % посад державної служби (за винятком посад в державних органах, які перебувають на стадії реорганізації), розроблено навчально-методичні комплекси з питань вивчення нового законодавства про державну службу для керівників і працівників служб персоналу, керівників державної служби в державних органах, органах влади АР Крим або їх апаратах та організовано їх навчання на центральному та місцевому рівнях, запроваджено Тренінгову програму з питань вивчення нового законодавства про державну службу для державних службовців I-IV категорії посад, підготовлено науково-практичний коментар до нового законодавства з питань державної служби, забезпечено проведення 220 комунікативних заходів з роз’яснення нового законодавства про державну службу.

На основі щоквартального аналізу кадрової роботи органів виконавчої влади, щорічного інформаційного видання «Державна служба в цифрах», моніторингу дієвості формування кадрового резерву, його кількісного та якісного складу, проведення функціонального обстеження органів державної влади здійснюється підготовка всебічної та об’єктивної інформації щодо стану державної служби, про що Нацдержслужба України у встановленому порядку постійно інформує Кабінет Міністрів України.

Нацдержслужбою України розроблено Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350. Ця програма спрямована на формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби шляхом впровадження нових механізмів, стандартів і процедур управління людськими ресурсами на державній службі та посилення інституційної спроможності у системі державної служби. На сьогодні Нацдержслужбою України розроблено і затверджено наказом від 27 травня 2013 року № 95 план заходів щодо реалізації Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, якою, серед іншого, передбачено завдання щодо впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні державною службою. Разом з тим, автоматизація процесів управління персоналом сьогодні ускладнюється недостатньо ефективним функціонуванням ЄДКС «Кадри» (система «Картка») через її застарілість, невідповідність новому законодавству про державну службу та вимогам законодавства про захист персональних даних, відсутністю комплексної системи захисту інформації. Враховуючи зазначене, існує необхідність у розробці комплексу заходів, які передбачають модернізацію системи управління персоналом на державній службі з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Було приділено належну увагу такому важливому напряму роботи як впровадження нового законодавства з питань запобігання і протидії корупції, його дотримання в органах державної влади. На виконання пункту 2 Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 вжито невідкладних організаційних заходів щодо підготовки центральних і місцевих органів виконавчої влади до запровадження спеціальної перевірки, забезпечення належних умов для її своєчасного та об’єктивного проведення.

Аналіз спеціальних перевірок, проведених Нацдержслужбою України за дорученнями Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України, свідчить про зменшення кількості кандидатів на зайняття посад державних службовців, які надають недостовірну інформацію. Спеціальна перевірка стала одним із ефективних механізмів протидії корупції, що дає можливість приходу на державну службу чесних, професійних та досвідчених працівників.

Одночасно забезпечено проведення роботи стосовно своєчасного отримання та узагальнення інформації щодо щорічного декларування майна та доходів державних службовцівяк превентивного заходу запобігання і протидії корупції. Узагальнена та всебічнопроаналізована Нацдержслужбою України інформація, яка надійшла від органів державної влади стосовно подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, свідчить про дотримання переважною більшістю органів державної влади вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

З урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року
№ 642-р забезпечено обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції. Вже підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії корупції 82625 осіб (у тому числі 55680 осіб – за рахунок коштів державного бюджету).

Нацдержслужба України приділила серйозну увагу питанням забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Виконання плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 480-р, дозволило у 2012 році збільшити кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили рівень професійної компетентності, удосконалити нормативно-правову базу, посилити спроможність навчальних закладів в організації підвищення кваліфікації на більш високому професійному рівні. Одночасно започатковано нові напрями підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які враховують пріоритети державної політики з питань взаємодії з громадськістю, доступу до публічної інформації, розвитку місцевого самоврядування, впровадження інформаційних технологій, забезпечення гендерної рівності тощо.

У 2013 році Нацдержслужбою України спільно з МОН України проведено комплексну роботу щодо оновлення галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління», що дасть змогу вже в цьому році кардинально модернізувати навчальний процес, впровадити нові навчальні дисципліни та інноваційні технології з підготовки державних службовців.

З метою кадрового забезпечення реалізації реформ, залучення на державну службу обдарованої молоді Нацдержслужбою створено дієву систему добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», започаткованого згідно з Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 256/2012. За результатами успішного проведення у 2012 році комплексу організаційних заходів розпорядженням Президента України від 29 грудня 2012 року № 246/2012-рп до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» зараховано 60 осіб. Відповідно до наказу Нацдержслужби України від 14 січня 2013 року № 5 здійснюється реалізація Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву. Збільшення кількості кандидатів до Президентського кадрового резерву у 2013 році свідчить про ефективність проведеної Нацдержслужбою інформаційно-просвітницької кампанії та зростання інтересу серед молоді до цієї ініціативи Президента України.

Підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців І-ІІ категорій сприяє реалізація Нацдержслужбою України та Школою вищого корпусу державної служби Програми розвитку лідерства, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 728.

Підготовка до виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом обумовлює необхідність внесення відповідних змін до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, а також удосконалення нормативно-правового забезпечення впровадження інструментів інституційного розвитку TWINNING, TAІEX.

Аналіз, проведений Європейською Комісією, свідчить, що Україна стала одним із лідерів впровадження європейських інструментів інституційного розвитку TWINNINGі TAIEXсеред країн, що беруть участь у реалізації Європейської політики сусідства. На сьогодні можна стверджувати, що TWINNINGі TAIEXстали ефективними інструментами реалізації як внутрішніх реформ, розпочатих Президентом та Урядом України, так і наближення до норм та стандартів ЄС у відповідних галузях. Одночасно забезпечено утворення на якісно нових засадах дієвої системи інституційної підтримки органів державної влади у сфері європейської інтеграції, що включає в себе проведення постійних зустрічей контактних осіб з питань впровадження європейських інструментів у відповідних органах, організацію семінарів, конференцій, інших комунікативних заходів, а також підготовку, друк та поширення інформаційно-аналітичних видань (брошури, буклети, звіти), взаємодію з експертами ЄС тощо.

Результати діяльності інституту державної служби, який сьогодні нараховує 274 739 державних службовців, зумовлюють підстави сподіватись, що реформи, спрямовані на розвиток України як демократичної європейської держави,будуть ефективно реалізовані.

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

Шановні колеги!

 

Прийміть найщиріші вітання

з нагоди нашого професійного

Дня державної служби!

 

Державна служба є ключовою ланкою в системі публічного управління, що забезпечує стабільність держави та суспільства.

 

Саме ваша щоденна сумлінна праця є запорукою ефективного вирішення важливих питань соціального і економічного розвитку та підвищення рівня добробуту громадян.

 

Нехай і надалі ваш професіоналізм, наполеглива праця та відданість справі сприяють розвитку України як демократичної європейської держави.

 

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя та нових творчих здобутків у професійній діяльності.

 

Щиро Ваш

Голова Нацдержслужби України                                                         

В’ячеслав Толкованов 

 

Шановні державні службовці Вінниччини!

 

 

Щиро вітаємо Вас з професійним святом –

Днем державної служби!

 

Ваш внесок у становлення та розвиток незалежної Української держави є безцінним. Державний службовець – це представник особливої професії, що несе відповідальність за стан справ як у конкретному регіоні, так і у державі в цілому.

Нехай і надалі Ваш професіоналізм, високі моральні та ділові якості, відданість справі сприяють зміцненню стабільності у суспільстві, економічному зростанню України, підвищенню добробуту громадян.

Міцного здоров’я, наснаги, невичерпної енергії та нових здобутків у виконанні Вашого почесного і відповідального обов'язку на благо України та її народу!

 

 

Начальник управління

державної служби Головдержслужби України

 у Вінницькій області                              

Микола Білик 


СТАРТУВАВ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

 

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – це можливість презентувати себе як кваліфікованого, ерудованого та перспективного працівника.

Конкурс щорічно проводиться серед державних службовців II-VII категорії посад в номінаціях: «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них на керівних посадах не менш як 2 роки); та «Кращий спеціаліст» (спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).

У рамках Конкурсу проводиться навчання за Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад, яка розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Метою навчання державних службовців за Програмою є набуття та удосконалення системи знань і умінь, як основи професійної компетентності, здатності до ефективного вирішення завдань професійної діяльності в умовах модернізації державного управління, реалізації системних реформ, формування громадянського суспільства.

Завершився перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», що проводився протягом березня-квітня 2013 року.

Згідно з планом проведення Конкурсу в органах виконавчої влади у 2013 році для забезпечення проведення І туру було створено 1151 оргкомітет, що на 153 оргкомітети більше, ніж у 2012 році, з них: 360 – в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, інших державних органів; 791 – в місцевих державних адміністраціях.

 Загальна кількість учасників І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» склала 10 521особу (що на 1324 особи більше, ніж у 2012 році), з них:

● в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, інших державних органів - 3727державних службовців;

● в місцевих органах виконавчої влади – 6794 державні службовці.

Участь у номінаціях взяли:

«Кращий керівник» –  3505державних службовців;

«Кращий спеціаліст» –7016державних службовців.

У Вінницькій області у 2013 році було створено 55 організаційних комітетів. З них, 1 - в обласній державній адміністрації, 7 - в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та 47 – в районних державних адміністраціях. В І турі Конкурсу взяли участь 184 державних службовців, з них, у номінації «Кращий керівник» - 72 особи та у номінації «Кращий спеціаліст» - 112.

Завдання першого туру конкурсу «Кращий державний службовець» включали питання щодо нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, системи організаційно-розпорядчої документації, ділового мовлення, нових комп’ютерних технологій, ситуаційні завдання щодо прийняття ефективних рішень, які входять до компетенції органу влади.

Проведення другого туру конкурсу «Кращий державний службовець» відбуватиметься протягом травня-червня поточного року:

 • серед центральних органів виконавчої влади на базі Нацдержслужби України;
 • серед місцевих органів виконавчої влади (на базі центрів перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій).

Під час проведення особлива увага зосереджуватиметься на виявленні державних службовців з високим професійним рівнем вирішення складних завдань у сфері державного управління.

Завдання включатимуть:

▪ запитання для співбесіди з питань державного управління та місцевого самоврядування;

▪ практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету;

▪ публічний виступ з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуватимуться дипломами та цінними подарунками.

ІІІ тур Конкурсу та його фінальну частину заплановано провести наприкінці вересня 2013 року.

Початок цьогорічного конкурсу вкотре показав, що на державну службу приходять професійно підготовлені громадяни, які професійно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності.

 

ДОВІДКОВО

 

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року №1152 з метою забезпечення зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Матеріали щодо проведення Конкурсу розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua), Управління державної служби у Вінницькій області (http://nads.gov.ua/sub/vinnitska): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

СТАРТУВАВ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

 

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – це можливість презентувати себе як кваліфікованого, ерудованого та перспективного працівника.

Конкурс щорічно проводиться серед державних службовців II-VII категорії посад в номінаціях: «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них на керівних посадах не менш як 2 роки); та «Кращий спеціаліст» (спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).

У рамках Конкурсу проводиться навчання за Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад, яка розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Метою навчання державних службовців за Програмою є набуття та удосконалення системи знань і умінь, як основи професійної компетентності, здатності до ефективного вирішення завдань професійної діяльності в умовах модернізації державного управління, реалізації системних реформ, формування громадянського суспільства.

Завершився перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», що проводився протягом березня-квітня 2013 року.

Згідно з планом проведення Конкурсу в органах виконавчої влади у 2013 році для забезпечення проведення І туру було створено 1151 оргкомітет, що на 153 оргкомітети більше, ніж у 2012 році, з них: 360 – в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, інших державних органів; 791 – в місцевих державних адміністраціях.

 Загальна кількість учасників І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» склала 10 521особу (що на 1324 особи більше, ніж у 2012 році), з них:

● в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, інших державних органів - 3727державних службовців;

● в місцевих органах виконавчої влади – 6794 державні службовці.

Участь у номінаціях взяли:

«Кращий керівник» –  3505державних службовців;

«Кращий спеціаліст» –7016державних службовців.

У Вінницькій області у 2013 році було створено 55 організаційних комітетів. З них, 1 - в обласній державній адміністрації, 7 - в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та 47 – в районних державних адміністраціях. В І турі Конкурсу взяли участь 184 державних службовців, з них, у номінації «Кращий керівник» - 72 особи та у номінації «Кращий спеціаліст» - 112.

Завдання першого туру конкурсу «Кращий державний службовець» включали питання щодо нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, системи організаційно-розпорядчої документації, ділового мовлення, нових комп’ютерних технологій, ситуаційні завдання щодо прийняття ефективних рішень, які входять до компетенції органу влади.

Проведення другого туру конкурсу «Кращий державний службовець» відбуватиметься протягом травня-червня поточного року:

 • серед центральних органів виконавчої влади на базі Нацдержслужби України;
 • серед місцевих органів виконавчої влади (на базі центрів перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій).

Під час проведення особлива увага зосереджуватиметься на виявленні державних службовців з високим професійним рівнем вирішення складних завдань у сфері державного управління.

Завдання включатимуть:

▪ запитання для співбесіди з питань державного управління та місцевого самоврядування;

▪ практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету;

▪ публічний виступ з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуватимуться дипломами та цінними подарунками.

ІІІ тур Конкурсу та його фінальну частину заплановано провести наприкінці вересня 2013 року.

Початок цьогорічного конкурсу вкотре показав, що на державну службу приходять професійно підготовлені громадяни, які професійно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності.

 

ДОВІДКОВО

 

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року №1152 з метою забезпечення зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Матеріали щодо проведення Конкурсу розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua), Управління державної служби у Вінницькій області (http://nads.gov.ua/sub/vinnitska): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

 

 

13 травня 2013 року на засіданні Уряду затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», розроблену Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12.

Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної кадрової політики передбачено Стратегією державної кадрової політики на 2012— 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45.

 

Основні завдання Державної цільової програми розвитку державної служби:

•   удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу»;

•   впровадження нової системи управління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі;

•   формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

 

Одним із основних напрямів змін стане застосування компетент­нісного підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі. Такий підхід покладено в основу кадрової політики Великої Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії і передбачає врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовця, що дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці.

У ході розроблення Державної цільової програми враховано напрацювання
українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі», зокрема розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну рамку щодо системи управління персоналом на державній службі, а також рекомендації експертів проекту Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні».

 

Відповідно до схваленої розпорядженням Уряду від 27 червня 2012 року № 411-р Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби ключовими пріоритетами визначено:

1) впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськими ресурсами на державній службі;

2) посилення інституціональної спроможності у системі державної служби.

Реалізація цих пріоритетів передбачає такі завдання:

1) впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

2) забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

3) оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, посилення їх стратегічної ролі;

4) наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до принципів роботи Європейського Союзу;

5) посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату;

6) надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату з питань модернізації державної служби та визначення засад управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням міжнародного досвіду.

Реалізація першого пріоритету— впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськими ресурсами — передбачає комплекс заходів щодо нормативно-правового забезпечення застосування профілів професійної компетентності посад державної служби, які повинні орієнтуватися на цілі державного органу і враховувати складність, рівень відповідальності та обсяг зусиль, необхідних для виконання роботи на посаді.

Реалізація цих заходів створить умови для професійного розвитку та просування по службі державних службовців, раціонального добору та розстановки кадрів з урахуванням їх професійних здібностей та особистих якостей.

 

Серед ключових заходів щодо професіоналізації державної служби варто зазначити науково-методичне забезпечення визначення рівня професійної компетентності державних службовців. Будуть сформовані єдині критерії визначення рівня їх знань, умінь та навичок незалежно від шляхів отримання (формальний, неформальний, інформальний (спонтанний)).

Передбачається, що у рамках цього завдання у 2014 році будуть розроблені 2 наукові методики, а саме щодо:

•          механізму визначення рівня знань, умінь та навичок державного службовця, а також потреб у підвищенні рівня професійної компетентності; при цьому будуть розроблені критерії та вимірювані показники оцінювання;

•          формування організаційно-правової моделі визначення рівня знань, умінь та навичок державного службовця, у тому числі з використанням автоматизованих систем; при цьому будуть розроблені рекомендації для служб персоналу органів державної влади щодо організації процесу, орієнтовні тестові завдання для визначення ключових вимог до рівня професійної компетентності державних службовців.

Це стане підставою для впровадженняз 2016 рокуоціню­вання (аудиту) ефектив­ності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

 

Науково-методичне забезпечення професійного розвитку державних службовців без відриву від служби шляхом оволодіння спеціальними знаннями, формування умінь та навичок, необхідних для виконання роботи за певною посадоювключає розроблення 3 наукових методик, а саме щодо:

•          здійснення самостійного навчання державних службовців – у 2014 році;

•          організації наставництва новоприйнятих державних службовців – у 2015 році;

•          підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом переведення на іншу посаду – у 2015 році.

Перша із наукових розробок стане підґрунтям для створення організаційно-правової моделі здійснення самоосвіти, яка є одним із видів підвищення кваліфікації державних службовців, водночас на сьогодні не має достатньої нормативної бази та механізму її реалізації.

Також будуть розроблені 16 модулів з найбільш актуальних питань проходження державної служби, серед яких запобігання корупції, управління людськими ресурсами, налагодження взаємодії з громадськістю тощо.

Передбачається, що шляхом самоосвіти за цими модулями рівень професійної компетентності підвищать не менш як 89 тисяч державних службовців.

 

Методика визначення за кожною посадою рівня відповідальності, обсягу повноважень і посадових обов’язків, а також оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, розроблена у рамках Державної цільової програми, базуватиметься на досвіді реформи державної служби у Польщі. Будуть розроблені критерії для визначення мінімальних вимог до рівня професійної компетентності державного службовця на конкретній посаді, які забезпечать ефективне виконання посадових обов’язків.

На основі цієї методики щорічно буде проводитися вибірковий аналіз профілів професійної компетентності посад державної служби, їх взаємозв’язку з посадовими інструкціями та положеннями про структурні підрозділи органів виконавчої влади.

Такий підхід дасть змогу проаналізувати, наскільки обґрунтовані вимоги, які висуваються до рівня освіти, стажу, знань, умінь та навичок претендентів на кожну посаду державної служби, визначити чи не є вони завищені або занижені. Це дасть змогу забезпечити узгодженість встановлених органами державної влади вимог до рівня знань, умінь та навичок осіб, що претендують на зайняття посад державної служби, на яких передбачається здійснення подібних функцій, з урахуванням змісту, обсягу і складності виконуваної роботи та рівня відповідальності.

Зазначена методика буде апробована у 2014 році на базі Нацдержслужби України з метою удосконалення та подальшого застосування іншими органами державної влади.

 

З урахуванням згаданих методик будуть запроваджені інші новації:

•          визначення у посадових інструкціях критеріїв результатив­ності виконання посадових обов’язків  — з 2015 року;

•          розроблення та затвердження органами державної влади індивідуальних планів професійного розвитку державних службовців — з 2015 року;

•          визначення потреби в персоналі органу виконавчої влади з урахуванням вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби — з 2015 року.

Критерії результативності виконання посадових обов’язків дадуть змогу оцінити діяльність державного службовця, як, наприклад, її оцінюють у Чехії та Словаччині за методикою Л. Сватушко.

Розроблення індивідуальних планів професійного розвитку державного службовця поряд з іншими згаданими новаціями дасть змогу подолати існуючу сьогодні негативну практику, коли наявні або отримані під час підвищення кваліфікації знання майже не використовуються в основній діяльності державного службовця, не впливають на його просування по службі. Таким чином, основний зміст планування кар’єрного розвитку державного службовця полягає в тому, щоб усе цінне, чим він володіє та може володіти як фахівець, ефективно використовувалося і для досягнення цілей державної служби, і для задоволення інтересів особистості.

Реалізація Державної цільової програми дасть змогу визначати реальні потреби в кадрах по етапах на найближчу та стратегічну перспективу, потреби у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців з урахування оцінювання результатів їх службової діяльності.

 

Окрім того, у рамках реалізації Державної цільової програми з 2015 року буде запроваджено оцінювання морально-психологічного стану державних службовців, його впливу на ефективність службової діяльності та визна­чення морально-психологічних якостей, необхідних посадовим особам для результативної службової діяльності.Це один із головних компонентів потенціалу управління, сформованість якого забезпечує ефективність виконання управлінських функцій, підвищує довіру громадян до професійної діяльності державних службовців.

Для реалізації цього завдання буде розроблено відповідну методику оцінювання, вимоги до особистих і морально-психологічних якостей, які безпосередньо впливають на ділові та професійні якості державних службовців, запроваджено процедури психодіагностичного тестування.

 

Важливим завданням, передбаченим зокрема Стратегією державної кадрової політики на 2012—2020 роки, є оновлення змісту діяльності служб персоналу, здійснення ними всіх функцій кадрового менеджменту, пов’язаних із плануванням, добором, професійним розвитком та плануванням кар’єри державних службовців.

Завдяки реалізації Державної цільової програми з 2016 року у діяльність центральних органів виконавчої влади буде впроваджено систему управління людськими ресурсами, яка передбачатиме заходи щодо:

•          забезпечення органу виконавчої влади висококваліфікованими кадрами з урахуванням вимог до рівня професійної компетентності державних службовців на кожній посаді;

•          оптимізації чисельності державних службовців з урахуванням віку, категорії, спеціальності, рівня професійної компетентності;

•          забезпечення ефективності витрат, пов’язаних з оплатою праці, заохоченням і забезпеченням соціальних гарантій державних службовців, підвищенням рівня їх професійної компетентності;

•          підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та забезпечення їх професійного розвитку, зокрема організації стажування.

 

Одним із завдань Державної цільової програми є створення з 2016 року системи проведення моніторингу стану реалізації державної кадрової політики в органах виконавчої влади.

Таке завдання також передбачено Стратегією державної кадрової політики на 20122020 роки і має на меті визначення ефективності реалізації службами персоналу органів державної влади кадрових процесів, у тому числі проведення конкур­су на заміщення вакантних посад державної служби та просування по службі. Завдяки розробленим процедурам діагностики і прогнозування кадрової ситуації в органах виконавчої влади будуть визначені індикатори стану кадрового потенціалу на державній службі в цілому.

 

Реалізація другого пріоритету— посилення інституціональної спроможності у системі державної служби — досягається шляхом реалізації комплексу організаційних і практичних заходів, зміни форм і методів роботи служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.

 

Впровадження розроблених нормативно-правових актів щодо управління людськими ресурсами на державній службі буде підкріплене заходами, спрямованими на інформаційно-технічне та навчально-методичне забезпечення діяльності служб персоналу органів державної влади.

Одним із найбільш болючих проблем є наявність програмних засобів автоматизації процесів управління людськими ресурсами на державній службі, адже наявна система «Картка» тривалий час не оновлювалася і не відповідає сучасним потребам кадрових служб, передбачених чинним законодавством. Така невідповідність стане значно відчутнішою із реалізацією нових функцій, які покладаються на служби персоналу органів державної влади Президентом та Урядом України, зокрема передбачених в Типовому положенні про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 5 березня 2012 року № 45 і зареєстрованого в Мін’юсті України 28 квітня 2012 року за № 699.

Тому в Державній цільовій програмі закладено завдання щодо впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управління державною службою. Зокрема передбачено створити:

•          веб-портал управління людськими ресурсами на державній службі;

•          єдиний веб-ресурс для розміщення оголошень про конкурс на зайняття вакантних посад державної служби;

•          автоматизовану систему діагностики рівня професійної компетентності державних службовців.

 

Для успішного проведення реформи державної служби необхідна широкомасштабна програма підвищення рівня професійної компетентності керівників та працівників служб персоналу органів державної влади. З огляду на це Державна цільова програма приділяє окрему увагу ознайомленню їх зі змістом, технологіями та практичними інструментами для виконання нових завдань і функцій управління людськими ресурсами на державній службі, проведення відповідних тренінгів і семінарів розпочнеться уже з 2013 року.

 

Одним із заходів адаптації державної служби до європейських стандартів стане посилення впровадження в Україні інструментів інституційної розбудови Європейського Союзу Twinning, TAIEX, зокрема на регіональному рівні. Ці інструменти є практичною допомогою у розв’язанні конкретних проблем розвитку та євроінтеграції, а також дають змогу вибудовувати ефективне партнерство та обмін досвіду між державними органами України та Європейського Союзу.

За результатами реформи планується провести оцінювання державного управління в Україні за базовими показниками програми SIGMA у 6 сферах: планування та координації державної політики, адміністративного законодавства та державної служби, державного внутрішнього фінансового контролю, зовнішнього аудиту, державних закупівель, управління видатками державного бюджету. Передбачається, що така оцінка буде  проведена відповідно до методології та основних показників SIGMA, що зазвичай використовуються для оцінювання державного управління у країнах — кандидатах на вступ до Європейського Союзу. Подібна оцінка вже була проведена в Україні у 2006 році на прохання Уряду України та за фінансової підтримки DFID (Міністерства міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великої Британії) і SIDA (Швецького агентства з міжнародного розвитку), а також за згоди Європейської Комісії, і мала суттєвий вплив на розвиток державного управління в Україні.

У рамках Державної цільової програми передбачено удосконалити механізм, стандарти та процедури взаємодії з громадськістю, запровадити єдині підходи до планування та організації діяльності органів виконавчої влади, координації їх дій, проведення моніторингу та оцінювання результатів такої діяльності. Реалізація цього заходу буде здійснена з урахуванням засад та завдань, визначених Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, яка затверджена Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212, а також у рамках впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Передбачено також провести низку семінарів, засідань за круглим столом з метою формування організаційної культури в органах виконавчої влади, відкритості їх роботи, поширення ефективних методів і форм  налагодження взаємовідносин з громадськістю, ведення діалогу з інститутами громадянського суспільства. У процесі формування організаційної культури державної служби декларовані принципи повинні знайти своє віддзеркалення в уявленнях, зразках поведінки, мові, службовій поведінці державних службовців, забезпечити для громадян прогнозованість, організованість і послідовність формування та реалізації державної (регіональної) політики.

Також буде посилено роз’яснювальну роботу серед громадськості, систематичне інформування про хід реформи державної служби, що сприятиме суспільній підтримці її впровадження та оперативному реагуванню на непорозуміння та виклики, що виникають у суспільстві.

Рівень довіри громадян до реформи та професійної діяльності державних службовців буде визначений під час проведення моніторингу та публічної оцінки роботи системи державної служби.

 

Державну цільову програму передбачається реалізувати в два етапи.

Перший етап(2013 – 2014 роки) співпадає з часом підготовки та впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050 «Про державну службу» і має на меті послідовне створення системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом, забезпечення прозорих механізмів вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі органів виконавчої влади.

Другий етап(2015 – 2016 роки) визначається як стандартизація та інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів на основі профілів професійної компетентності посад державної служби, формування інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим щодо стратегічного планування управління людськими ресурсами, розроблення індивідуальних планів розвитку державних службовців та супроводження їх просування по службі.

 

До реалізації Державної цільової програми будуть залучені Нацдержслужба України та установи, що входять до сфери її управління, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути, вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Державне управління», центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, інші зацікавлені сторони.

 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на 2013—2016 роки становить 35 868,4 тис. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету — 23 927,9 тис. гривень.

Основна частина фінансування сприятиме:

•  впровадженню сучасних інформаційних та комунікаційних технологій на державній службі;

•  впровадженню системи управління людськими ресурсами на державній службі та організаційно-методичній підтримці служб персоналу державних органів;

•  визначенню науково-методичних засад реформування державної служби з урахуванням міжнародного досвіду;

•  розробленню навчальних модулів з використанням інтерактивних технологій для організації самоосвіти державних службовців;

•  налагодженню дієвого зворотного зв’язку у ході реформування державної служби, моніторингу та публічної оцінки реформи.

До реалізації Державної цільової програми будуть залучені проекти міжнародної технічної допомоги у сфері державної служби, міжнародні партнери, які підтримують проведення системних перетворень в Україні.

 

Виконання Державної цільової програми дасть змогу забезпечити:

•      реформування  державної  служби  у  визначені  строки,  створення  умов для подальшого удосконалення державного управління з урахуванням демократичних цінностей і принципів урядування;

•      реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням компетентнісного підходу;

•      наукове  супроводження  реформування  державної  служби,  формування та реалізацію державної політики з використанням кращого міжнародного досвіду;

•   проведення  моніторингу  результативності  та  ефективності реформування державної служби, створення професійної та політично неупередженої державної служби.

 

Передбачені в рамках Державної цільової програми завдання щодо реформування державної служби з урахуванням засад, визначених у Програмі економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», стануть передумовою для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів ефективного урядування.

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області ЗАВДАННЯ, ВИЗНАЧЕНІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДІЙ НА 2013 РІК, –ВИКОНУЮТЬСЯ

 

Відповідно до Указу Президента 12 березня 2013 року №128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужба України в межах повноважень має забезпечити виконання низки завдань напряму реформ «Реформа системи публічного управління» щодо удосконалення регулювання у сфері запобігання корупції та створення професійної та ефективної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а саме: підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», доопрацювання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція), видання наказу «Про внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 квітня 2012 року №65».

Підготовка нормативно-правових актів здійснювалась з урахуванням пропозицій та зауважень Координаційного центру з упровадження економічних реформ, заінтересованих державних органів, національних асоціацій органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів.

Проекти були обговорені на засіданні Громадської ради при Нацдержслужбі України.

Для забезпечення участі громадськості проекти нормативних актів були розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Нормотворча діяльність» (www.nads.gov.ua).

В результаті проведеної роботи Нацдержслужбою України вже видано наказ
вiд 29 березня 2013 року №60 «Про внесення змiн до Порядку пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв, затвердженого наказом Нацдержслужби України вiд 6 квiтня 2012 року №65», який зареєстрований у Мін’юсті України 5 квітня 2013 року за №560/23092.

Проекти законів України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) після погодження заінтересованими органами в установленому порядку будуть внесені на розгляд Уряду.

            Проект Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» було розроблено відповідно до підпункту 222.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» з метою розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також запровадження обов’язковості їх оприлюднення на спеціальному єдиному веб-порталі.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» дозволить передбачити обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування оприлюднювати відомості, що містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, на спеціальному єдиному веб-порталі, що суттєво спростить доступ до цих відомостей з боку громадськості та сприятиме здійсненню належного громадського контролю у сфері запобігання і протидії корупції.

Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) було розроблено відповідно до підпункту 229.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» з метою удосконалення правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у зв’язку із системними реформами, започаткованими Президентом України. До засадничих принципів служби в органах місцевого самоврядування, на відміну від чинної редакції Закону, віднесено також верховенство права, політичну неупередженість та прозорість діяльності. В проекті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) визначено принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.

Наведені завдання послідовно розв'язуються у положеннях проекту Закону, якими передбачається створення правових передумов для:

підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;

–          врегулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування;

–          введення в дію прозорого механізму прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

–          введення в дію ефективного механізму запобігання корупції;

–          створення умов прозорої діяльності органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня соціального та матеріального захисту посадових осіб місцевого самоврядування.

Визначено вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про службу в органах місцевого самоврядування, а саме: на депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посад в органах місцевого самоврядування; працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування; працівників підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання комунальної форми власності. Перелік посад, умови оплати праці та посадові обов’язки працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником органу місцевого самоврядування з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

Проект Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) містить низку принципових новел, серед яких:

- введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;

–          єдині стандарти прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

–          нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;

–          новели щодо професійного навчання посадової особи місцевого самоврядування, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

- компетентнісний підхід до оцінювання здатності посадових осіб місцевого самоврядування виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій інструкції.

Наказ вiд 29 березня 2013 року №60 «Про внесення змiн до Порядку пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв, затвердженого наказом Нацдержслужби України вiд 6 квiтня 2012 року № 65», який зареєстрований у Мін’юсті України від 5 квітня 2013 року за №560/23092, було розроблено на виконання пiдпункту 229.3 Нацiонального плану дiй на 2013 рiк щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспiльство, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава».

Реалiзацiя наказу надасть можливiсть удосконалити норми, якi регулюють питання пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовців, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, зокрема щодо проведення спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших форм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, які в програмах зазначених форм підвищення рівня професійної компетентності мають враховуватися вимоги профілів професійної компетентності посад у відповідній сфері. Діяльність із зазначених заходів не підлягає ліцензуванню.

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" у 2013 році

 

На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 №246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», який формується з метою добору та підготовки до роботи у пріоритетних сферах державного управління найбільш обдарованих громадян України, з 25 березня по 1 травня2013 року оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу,  маютьповну вищу освіту, стаж роботи не менше 10 років (у т.ч. не менше 5 років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як 3 роки - на керівних посадах, чи не менше 5 років - на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).

Прийом документів здійснюється Управлінням державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області  у робочі дні з 9 до 18 години за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, кім. 1026, тел: 59-20-85, 66-16-06. 

 

 

 

 

На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 №246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

- вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

- маютьповну вищу освіту;

- мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

    

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає до Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області такі документи в друкованому вигляді:

1) заяви про:

- участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;

- згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

- згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України № 302 від 27 грудня 1999 року
(№ 086/о);

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою  формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

 

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

 

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:

·          фінансово-економічна сфера;

·          соціально-гуманітарна сфера;

·          сфера інвестицій та інновацій;

·          сфера паливно-енергетичного комплексу;

·          сфера сільського господарства;

·          сфера житлово-комунального господарства.

 

Прийом документів проводиться Управлінням державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області з 25 березня до 1 травня у робочі дні з 9 до 18 години (за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, кімнати 1026, 1031).

 

Для отримання додаткової інформації звертатись до Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області (контактні телефони: (0432)59-20-85, 66-16-06, e-mail: vnuds@vn.guds.gov.ua) або до Нацдержслужби України (контактний телефон (044)256-00-27, e-mail: admin_pr@nads.gov.ua).

 

Сайт: http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

 

Підсумки виконання у 2012 році завдань першого етапу (2012-2013 роки) реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки

 

         На виконання Указу Президента України від 20 липня 2012 року №453 “Про план заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки» Нацдержслужбою України опрацьовано та узагальнено інформацію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання Плану заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки.

Із 22 пунктів Плану заходів, передбачених на 2012 рік, виконано 19, в стадії виконання знаходяться 3. Напрями, за якими здійснювались у 2012 році заходи щодо реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, охоплювали питання впровадження нового законодавства про державну службу; професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби; комунікативних заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня фахівців, та на розв’язання проблем працевлаштування молоді; підвищення престижу робітничих професій шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед молоді та президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

На виконання Плану заходів щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки Нацдержслужбою  України в 2012 році забезпечено виконання усіх завдань щодо формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». Розпорядженням Президента України від 29 грудня 2012 року №246/2012-рп затверджено список із 60 осіб, зарахованого до Президентського кадрового резерву в 2012 році. На виконання зазначеного розпорядження Нацдержслужбою України затверджено перелік заходів із професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, який включає: навчальні сесії, дистанційне та самостійне навчання, літню тренінгові школу, стажування в центральних органах виконавчої влади та за кордоном, участь у міжнародних конференціях з питань реалізації комплексних реформ в державі.

          В 2012 році Нацдержслужбою України визначено на конкурсних засадах 25 вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління", яким надано державне замовлення у кількості 1457 слухачів, з них за спеціальностями «Державне управління» – 338 слухачів, «Державна служба» – 1119 слухачів.

          В минулому році Нацдержслужбою  України забезпечено організацію та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Зокрема, проведено Всеукраїнську конференцію «Наука і влада» (13-14 вересня 2012 року, м. Яремче, Івано-Франківська обл.); IV щорічні Рішельєвські академічні читання (24-26 вересня 2012 року, м. Одеса); Всеукраїнську нараду-семінар щодо стратегічних орієнтирів розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи (24 вересня 2012 року, м. Одеса) тощо.

         З метою роз’яснення норм нового законодавства про державну службу в 2012 році Нацдержслужбою України проведено 220 семінарів, в яких взяли участь 7602 державних службовців кадрових підрозділів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, а також проведено 220 семінарів та 6 тренінгів для центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів з метою надання консультативної та методичної допомоги кадровим службам з питань розроблення профілів професійної компетентності посад.

Окрім того, наказом Нацдержслужби України від 20.07.2012 №148 затверджено Методичні рекомендації з розробки профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті та наказом Нацдержслужби України від 12.11.2012 №213 затверджено Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби групи І у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

     З метою забезпечення оновлення галузевого стандарту Нацдержслужбою України разом із МОНмольдьспорту України затверджено спільний наказ від 20.08.2012 №161/936 «Про склад робочої групи та план розробки галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління». Зміни до Галузевого стандарту стосуються переліку навчальних дисциплін і практик спеціальності 8.15010002 «Державна служба» напряму підготовки «Державне управління» та розподілу змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін і критеріями нормативності та вибірковості.

 Окрім того, в 2012 році Нацдержслужбою України із залученням зацікавлених державних органів розроблено проект Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, яким передбачено 24 заходи, спрямованих на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців різних сфер життєдіяльності держави.

З урахуванням виконання Плану заходів на 2012 рік та розробленим проектом Плану заходів на 2013 рік забезпечується виконання першого етапу реалізації положень зазначеної Стратегії (2012-2013 роки).

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

Підсумки проведення у 2012 році професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

          В 2012 році Нацдержслужбою України було забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та організовано їх професійне навчання в рамках діяльності Школи вищого корпусу керівників державної служби в органах державної влади, керівників апаратів з питань вивчення нового законодавства про державну службу.

            В минулому році з питань застосування нового законодавства про державну службу підвищили кваліфікацію 6131(92%) державний службовець кадрових підрозділів місцевих органів виконавчої влади, зокрема 3467 державних службовців місцевих державних адміністрацій (95% від загальної чисельності керівників та спеціалістів кадрових підрозділів за штатним розписом),  та 2664 державних службовця ТО ЦОВВ (87 % від загальної чисельності керівників та спеціалістів кадрових підрозділів за штатним розписом).                                                          

         100%-во охоплені навчанням кадрові підрозділи місцевих державних адміністрацій у 15 областях (Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій) та м. Києві. На 90%-99% охоплені навчанням кадрові підрозділи місцевих державних адміністрацій Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Одеської, Тернопільської областей,  на 80% охоплені навчанням кадрові підрозділи місцевих державних адміністрацій Львівської області, на 75 і 77% охоплені навчанням кадрові підрозділи місцевих державних адміністрацій АР Крим та Харківської області і лише на 65% охоплені навчанням кадрові підрозділи місцевої державної адміністрації м. Севастополя.

Найвищий відсоток підвищення кваліфікації з питань застосування нового законодавства про державну службу показали кадрові підрозділи ТО ЦОВВ у 13 областях (Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській). Стабільні показники – 90-99% у Донецькій та Луганській областях, 80-89% – у Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях, 73 та 79% - у Кіровоградській та Львівській областях, на 63% - у Закарпатській області, 48-54% - у Тернопільській, Харківській областях та м. Севастополь. Найнижчі показники – 35% у АР Крим. За результатами професійного навчання з питань застосування нового законодавства про державну службу Нацдержслужбою України в 2013 році буде активізовано роботу щодо навчання державних службовців кадрових підрозділів з питань розробки профілів професійної компетентності посад державної служби.

З метою реалізації нового антикорупційного законодавства, подолання корупції на службі в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, виконання Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21.10.2011 №1001 Нацдержслужбою України в 2012 році забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції. В 2012 році з питань запобігання та протидії корупції підвищили кваліфікацію 49544 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (на регіональному рівні), з них за державним замовленням – 27789 осіб, за рахунок місцевих бюджетів – 19854 особи.

З метою охоплення більшої кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію  з питань запобігання і протидії проявам корупції Нацдержслужбою України в 2013 році буде удосконалено роботу навчальних закладів шляхом проведення тематичних короткострокових семінарів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011
№1256 продовжено до 2015 року термін реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, координацію впровадження якої здійснює Нацдержслужба України. В рамках реалізації згаданої програми протягом 2012 року було підвищено кваліфікацію 1112 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. У 2013 році буде підвищено кваліфікацію 1000 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

         За результатами щорічного вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування для формування державного замовлення на підготовку магістрів в галузі знань «Державне управління» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2012 році Нацдержслужбою України здійснено набір за державним замовленням: 1457 осіб на навчання за магістерськими програмами спеціальностей галузі знань «Державне управління»; 5511 працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування І-ІV категорії посад підвищили кваліфікацію у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах; 29795 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію з питань запобігання та протидії корупції.

            З метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету Нацдержслужбою України в 2013 році буде проведена комплексна робота з усіма структурами, причетними до підготовки кадрів, а також моніторинг працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління», згідно з договорами-направленнями.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

 

 

Колегія Нацдержслужби України звітує

 

20 грудня 2012 року на засіданні колегії під головуванням Голови Нацдержслужби України В’ячеслава Толкованова було розглянуто 5 основних питань порядку денного:

 

 1. Звіт про результати діяльності Нацдержслужби України у 2012 році представив перший заступник Голови Нацдержслужби України Ігор Попов.

 

«Впродовж 2012 проку Нацдержслужбою України були виконані завдання, визначені для реалізації стратегічних напрямів діяльності щодо нормативного та організаційного забезпечення впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 № 4050-VI «Про державну службу»; координації діяльності з підготовки та виконання Плану заходів, спрямованих на реалізацію положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки; участі у формуванні Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»; розвитку та модернізації системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також адаптації державної служби України до стандартів ЄС та здійснення впровадження європейських інструментів інституційної розбудови», – поінформував доповідач.

 

Колегія схвалила звіт та рекомендувала Нацдержслужбі України звернутись до Кабінету Міністрів України з клопотанням щодо утворення територіальних управлінь Нацдержслужби України.

 

2. Звіт про результати виконання Нацдержслужбою України (у межах своїх повноважень) Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» представив заступник Голови Нацдержслужби України Микола Дячишин.

 

«Нацдержслужбою України виконані завдання щодо нормативного забезпечення підготовки до впровадження нового Закону України «Про державну службу», організації навчання з питань застосування нового законодавства про державну службу, а також розробки профілів професійної компетентності посад державної служби», – поінформував доповідач.

 

Членами колегії було схвалено звіт та рекомендовано Нацдержслужбі України надіслати до Координаційного центру з упровадження економічних реформ звіт про виконання Нацдержслужбою України (у межах своїх повноважень) Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Також колегія рекомендувала Нацдержслужбі України звернутись до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо утворення (під загальною координацією Нацдержслужби України) міжвідомчої робочої групи з питань підготовки змін до Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

 

3. План діяльності Нацдержслужби України на 2013-2015 роки та Річний план роботи на 2013 рік представили начальник Управління адміністративно-господарського забезпечення Олег Бартащук та начальник Управління організаційної та кадрової роботи Сергій Плотян.

 

Доповідачами були представлені План діяльності на 2013-2015 роки та Річний план роботи на 2013, які були розроблені відповідно до методичних рекомендацій Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

 

Заслухавши та обговоривши зазначені питання, члени колегії схвалили План діяльності Нацдержслужби України на 2013-2015 роки, а також річний План діяльності Нацдержслужби України на 2013-2015 роки. Колегією було рекомендовано затвердити План діяльності Нацдержслужби України на 2013-2015 роки та Річний план роботи на 2013 рік.

 

4. Про виконання плану заходів, спрямованих на усунення недоліків виявлених в Акті Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених упродовж першого півріччя 2012 року Нацдержслужбі України на здійснення заходів щодо протидії проявам корупції» доповіли начальник Управління адміністративно-господарського забезпечення Олег Бартащук та начальник Відділу професійного навчання Нацдержслужби України Лариса Жабенко.

 

Присутніх було поінформовано, що у 2012 році Нацдержслужбою України були підготовлені обґрунтовані пропозиції щодо упорядкування питань фінансування Центрів підготовки та підвищення кваліфікації, а також проведено моніторинг щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції в 2012 році.

 

За результатами обговорення колегія схвалила звіт про виконання плану заходів, спрямованих на усунення недоліків виявлених в Акті Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених упродовж першого півріччя 2012 року Нацдержслужбі України на здійснення заходів щодо протидії проявам корупції».

 

5. Про результати проведення у 2012 році наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та пріоритетні напрями наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби у 2013 році доповіла директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС Марина Канавець.

 

«У 2012 році наукова діяльність проводилась за пріоритетними напрямами розвитку державного управління та реформування державної служби. Було розроблено науковий коментар до  нового законодавства про державну службу, методичні рекомендації щодо розробки критеріїв профілів професійної компетенції посад державної служби тощо», – поінформувала доповідач.

 

Членами колегії було схвалено звіт про результати проведення у 2012 році наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та рекомендовано Нацдержслужбі України та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС затвердити пріоритетні напрями наукової діяльності у 2013 році.

 

Довідково.

Основними стратегічними напрямами діяльності Нацдержслужби України визначено:

нормативне та організаційне забезпечення впровадження нового законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

розвиток та модернізацію системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012;

участь у формуванні Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» (відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012);

адаптація державної служби України до європейських стандартів;

контрольна діяльність щодо впровадження нового законодавства з питань запобігання та протидії корупції, забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

ОНОВЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»  - НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

 

Проведення реформи державної служби в контексті реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики, затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 № 45/2012, сприятиме створенню в Україні професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби, впровадженню системних змін та модернізації моделі державного управління в цілому.

Головне завдання Національного агентства України з питань державної служби у цьому полягає, перш за все, в організації процесу кардинальної модернізації стратегії професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, запровадження нових ефективних форм навчання, розробки відповідних методичних рекомендацій тощо.

На якісно нову підготовку фахівців спрямовані заходи щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, які затверджені Указом Президента України від 20.07.2012 № 453/2012, що передбачають оновлення галузевого стандарту підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління».

Моніторинг діяльності вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» щодо набору, навчання та працевлаштування випускників, а також відпрацювання після навчання ними 5 річного терміну, виявили низку проблем, які потребують вирішення, зокрема, щодо недоліків діючого галузевого стандарту, а саме, його невідповідність:

- вимогам нового законодавства;

- наявному інституційному середовищу реалізації управлінських впливів на сфери життєдіяльності суспільства;

- вимогам до освітньо-професійної програми.

Крім цього, недоліком діючого галузевого стандарту є стандартизована назва кваліфікації – «спеціаліст державної служби», яка вступає у протиріччя з освітньо-професійним рівнем магістра, підготовку якого регламентує стандарт. Потребують уточнення терміни навчання та перелік функцій, якими мають володіти випускники. Стандарт не враховує компетентнісний підхід та інші принципові питання, що зумовлює необхідність його оновлення.

Метою створення нового галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» є впровадження освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості освіти, здатних забезпечити професійну підготовку, достатню для задоволення спеціальних вимог до напряму підготовки та рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.

Таким чином, новий галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» - це багатофункціональний нормативний документ, що повинен визначити вимоги до змісту й умов праці, кваліфікації та здатностей (компетенцій), викладених у вигляді структурованих характеристик діяльності через одиниці професійного стандарту.

З метою забезпечення оновлення галузевого стандарту Нацдержслужбою України проводиться робота згідно з Методичними підходами з розробки освітньо-кваліфікаційних (кваліфікаційних) стандартів за результатами навчання на основі вимог професійних стандартів за компетентнісним підходом, розроблених ДУ науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України. Так, спільно зі створеною робочою групою з розробки галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління», завершено перший етап розробки Галузевого стандарту.

Наступний етап розробки передбачає формування основних трудових функцій і необхідних компетентностей.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

 

 

ВІДТЕРМІНОВАНО НА РІК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» від 20 листопада 2012 року № 5483-VI дату набрання чинності зазначеним законом перенесено на один рік - до 1 січня 2014 року.

Відтермінування введення в дію Закону України «Про державну службу» пов’язане з необхідністю розробки нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та синхронного й скоординованого введення в дію зазначених законів, які визначають принципи, правові та організаційні засади цих складових публічного управління, що забезпечить комплексну реалізацію адміністративної реформи, ініційовану Президентом України.

Це повністю узгоджується з принципами цілісності виконання Програми економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», спрямованих на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, на підвищення добробуту українських громадян.

Одночасно для впровадження нового Закону необхідно передбачити у проекті Державного бюджету України кошти для забезпечення удосконалення системи оплати праці державних службовців, яка не змінювалась з 2008 року. Слід зазначити, що новим законодавством встановлені основні принципи системи оплати праці та мінімальний гарантований рівень найменшого посадового окладу, зокрема, основна частка заробітної плати державних службовців становитиме посадовий оклад.

ДОВІДКОВО.

Закон «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050- VI спрямований на створення сучасної правової бази для побудови в Україні професійної та ефективної державної служби. Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, політичні посади), встановлюються вимоги до політичної неупередженості державного службовця.

Закон містить низку принципових новел, серед яких: чітке розмежування між адміністративним публічним правом та приватним правом, введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків, єдині стандарти прийняття на службу, підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності, новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Новим Законом України «Про державну службу» застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій інструкції.

На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби) та рівень професійної компетентності особи (характеристика особи).

Зазначені характеристики є інструментом для використання у різних сферах управління людськими ресурсами, включаючи набір та просування по службі та планування людських ресурсів, професійне навчання та підвищення.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

Результати функціонального обстеження в контексті реалізації

Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на  2011-2015 роки

 

           13 листопада в Національному агентстві України з питань державної служби відбувся семінар щодо узагальнення проведення у 2012 році функціональних обстежень органів виконавчої влади.

          На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у 2012 році Нацдержслужбою України було організовано функціональне обстеження органів виконавчої влади відповідно до Закону України № 4050 від 17 листопада 2011 року «Про державну службу», Національногоплану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента України №1001/2011 від 21 жовтня 2011 року «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та постанови Кабінету Міністрів України №1240 від 28 листопада 2011 року «Про затвердження державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки».

           Функціональне обстеження органів влади, як механізм отримання інформації про завдання та функції цих органів та спосіб оптимізації їх функціональної та організаційної структури, було спрямоване на виявлення поєднання в одному органі контрольно-наглядових (інспекційних) функцій та функцій з надання адміністративних послуг, а також  виявлення функцій, які можливо було б передати на виконання стороннім організаціям та відбувалось у два етапи: на місцевому рівні (обласні та районні державні адміністрації) та на центральному рівні (центральні органи виконавчої влади).

           Завданнями функціонального обстеження стало здійснення аналізу конституційно й законодавчо закріплених функцій діяльності органів державної влади, проведення класифікації нормативно-визначених функцій органів державної влади за типологічними групами та підготовка пропозицій щодо уточнення функцій органів державної влади за результатами функціонального обстеження. На регіональному (місцевому) рівні об’єктами функціонального обстеження стали 24 обласні державні адміністрації, 490 районних державних адміністрацій, Автономна республіка Крим, міста Київ та Севастополь. На центральному рівні досліджувалися 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади та 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

             З метою більш якісного проведення функціонального обстеження Нацдержслужбою України було організовано проведення нарад та методичних семінарів  в органах виконавчої влади, визначених як об’єкти для проведення функціонального обстеження та для організації роботи в державних органах утворено робочі групи та комісії.

            Робота з проведення функціонального обстеження органів державної влади була організована відповідно до Календарного плану, затвердженого наказом Нацдержслужби  України від 27 липня 2012 року № 155 «Про організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в 2012 році» та включала в себе етап з проведення організаційних заходів по підготовці та проведенню функціонального обстеження – затвердження складу робочої групи, визначення об’єктів  та затвердження плану-графіку функціонального обстеження, проведення робочих нарад в органах державної влади. Етап проведення функціонального обстеження включав в себе попереднє опрацювання переліків функцій та підготовку питань для співбесід з працівниками органів державної влади, співбесіду та аналіз результатів функціонального обстеження, узагальнення інформації та направлення остаточних звітів до Нацдержслужби України. А на етапі підведення підсумків Нацдержслужбою України було проаналізовано отримані звіти та надані пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами функціонального обстеження.

            Станом на 12 листопада 2012 року на адресу Нацдержслужби України надійшла інформація щодо функціонального обстеження від 65 (85, 5%) центральних органів виконавчої влади, в ході якого виявлені проблемні питання щодо поєднання адміністративних послуг щодо видачі ліцензій та пов’язаних з цим контрольних (інспекційних) функцій, згідно ст. 20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Отримана інформація опрацьовується, формується узагальнений звіт про проведення функціонального обстеження та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства за результатами функціонального обстеження.

            За результатами проведення функціонального обстеження у місцевих державних адміністраціях були виявлені структурні підрозділи, у яких поєднані контрольно-наглядові (інспекційні) функції та функції з гадання адміністративних послуг. Обстеження проводились в головному управлінні агропромислового розвитку, управлінні у справах сім’ї та молоді, управлінні праці та соціального захисту населення, управлінні освіти та науки, управлінні культури та туризму, управлінні та відділах державних реєстраторів, службі у справах дітей та відділі  ведення Державного реєстру виборців.

             Дублювання функцій було виявлено передусім, у видачі ліцензій на впровадження господарської діяльності та контролю за господарською діяльністю фізичних та юридичних осіб; організації виїзду дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон та контролю за цією функцією; призначенні та виплати субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми  та контролю за правильністю надання вищезгаданих видів адресної допомоги тощо. Інформація про поєднання адміністративних послуг та інспекційних функцій була отримана також в освітній сфері, насамперед у ліцензуванні освітніх послуг дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти і здійсненню контролю за дотримання актів законодавства та контролю за дотриманням ліцензійних умов закладами освіти; в сфері культури та туризму щодо погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення та дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони та контролю за цими функціями, а також зміни персональних даних виборця, що містяться в Державному реєстрі виборців та перевірці внесення запису, зміни персональних даних виборця тощо.

           Відсутність чіткого законодавчого визначення понять «Адміністративна послуга» та «контрольно-наглядова (інспекційна) функція», неоднозначне тлумачення змісту цих функцій, низький рівень теоретичної підготовки працівників та необхідність диференціації на рівні центральних органів влади, обласних адміністрацій, райдержадміністрацій, територіальних органів виконавчої влади – питання, що виникли у ході проведення функціонального обстеження і які потребують доопрацювання на центральному та місцевих рівнях.

        За результатами функціонального обстеження органів виконавчої влади було розроблено пропозиції про внесення змін до законодавства  щодо структурних підрозділів та розробки механізмів реалізації ряду функцій  місцевих державних адміністрацій та внесення пропозицій Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регламентують ліцензування освітніх закладів, в частині формування складу регіональних комісій з числа незалежних експертів та представників громадськості. Пропозиції про внесення змін до законодавства за результатами функціонального обстеження органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим були надані щодо визначення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері державних закупівель на території автономії; про внесення змін до статті 11 Закону України «Про молоко та молочні продукти» в частині чіткого визначення органу, що проводить атестацію та надання органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань транспорту та зв’язку повноважень щодо надання деяких адміністративних послуг.

            Функціональне обстеження як інструмент реформування державного управління, в залежності від призначення та очікуваних результатів, проводилось в окремих органах  або сукупності органів в одній сфері державного управління (вертикальне функціональне обстеження), аналізувалася вся система органів виконавчої влади на предмет надлишковості та дублювання повноважень і відповідальності (горизонтальне функціональне обстеження) та було зосереджене на розгляді функцій між інституціями з метою визначення раціонального розподілу повноважень без надмірного дублювання. Учасникам семінарутакожбуло представлено зарубіжний досвід проведенняфункціональних обстежень органів виконавчої влади на прикладі Канади, Великобританії, США, Казахстану, Латвії. Метою цих обстежень стало підвищення якості адміністративних послуг, скорочення витрат, перевірка необхідності існування функцій відомств, приведення державних функцій у відповідність до цілей ринкової економіки та оптимізація діяльності міністерств і відомств.

            На семінарі були розглянуті підходи щодо розробки критеріїв визначення переліку посад державних органів, які виконують функції з обслуговування, метою яких було визначення посад державних службовців та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, для усунення з практики кадрової політики суперечностей під час присвоєнні особам статусу державного службовця та врегулювання питання щодо створення єдиної структури для категорії працівників, які виконують функції з обслуговування. Робочою групою, до якої ввійшли працівники кадрової служби, юридичної служби, керівники структурних підрозділів, експерти з числа фахівців у відповідній сфері професійної діяльності були вироблені узагальнені критерії щодо розмежування посад державних службовців та посад, що виконують функції з обслуговування. Було визначено, що функції посад з обслуговування передбачають відсутність повноважень, безпосередньо пов’язаних з реалізацією завдань і виконанням функцій державного органу, які перелічені у ст.2 Закону України «Про державну службу», відсутність державно-владних повноважень, впливу на суспільство,  присутність внутрішніх функцій, спрямованих на діяльність усередині структурного підрозділу, правовий статус працівників не передбачає тих обмежень, які властиві державним службовцям, тобто такі працівники можуть перебувати у звичайних трудових відносинах.

              З метою формування у державних службовців практичних навичок підготовки управлінських рішень, організації ефективних комунікацій під часу процесу адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС, згідно розпорядження Кабінету Міністрів від 2 березня 2010 року, до Нацдержслужби України від центральних органів виконавчої влади надійшли пропозиції щодо утворення груп аналізу політики. Робота груп аналізу політики засвідчила свою ефективність у підготовці органів державної влади до використання інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX та сприяла підвищенню прозорості влади та налагодження діалогу з громадськістю.

                Експертами проекту Twinning«Підтримка розвитку державної служби в Україні» було презентовано результати організаційного аналізу Нацдержслужби України, її територіальних органів та підвідомчих установ. Основною метою проекту є надання допомоги європейськими експертами у розбудові  професійної, етичної, політично-нейтральної, орієнтованої на надання послуг державної служби, а також посилення спроможності Нацдержслужби України ефективно керувати процесом реформування державної служби, запроваджувати механізми державного управління, зокрема управління кадрами, стратегічний підхід до створення політики та її поширення в державній службі.                                                      

               Організаційний аналіз було проведено з червня по вересень 2012 року, у ньомубули використані різні методології для вивчення сучасного стану розвитку Нацдержслужби України та запропонована низка рекомендацій на його основі. Результати аналізу внутрішньої структури засвідчили низку практик та досягнень Нацдержслужби України, а також  виявили компетентність працівників, глибоке розуміння місії Нацдержслужби України та відданість й залученість до її виконання керівниками вищої та середньої ланки. Особлива увага експертів була акцентована на посилення взаємодії між структурними підрозділами, запровадження досконалішої етичної інфраструктури, започаткування процесу управління ризиками в державній службі. Результати і висновки експертів були розглянуті під час круглого столу та низки зустрічей з Головою Нацдержслужби України та керівниками структурних підрозділів, що забезпечило передумови розроблення більш повного та актуального набору рекомендацій, на основі яких будуватимуться та здійснюватимуться подальші заходи проекту Twinning.

           Організаційний аналіз, проведений експертами Twinning, засвідчив, що Нацдержслужба України  має міцний фундамент для розвитку, і висвітлив те, що організація вже продемонструвала успіх у певних сферах системи державної служби. Нацдержслужба України довела свою організаційну та експертну спроможність, здійснивши  вчаснурозробку 22 нових нормативно-правових актів для впровадження нового Закону «Про державну службу», а також власними силами підготувала методичні рекомендації до нових нормативно-правових актів і залучила до процесу розроблення як внутрішні зацікавлені сторони в системі державної служби, так і міжнародних експертів з кількох європейських країн. Структурними підрозділами Нацдержслужби України було здійснено ряд серйозних та успішних заходів для створення потужних каналів комунікації з громадянами, широкою громадськістю та органами влади з питань, що стосуються державної служби – проведено засідання, конференції, навчальні семінари з питань впровадження нового законодавства про державну службу, визначено контактних осіб у більш ніж 70 органів державної влади та налагоджено контакти з представникам ЗМІ. Нацдержслужба України та Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС побудували потужний комплекс проектів, співробітництва та партнерства з різними країнами ЄС, урядами та організаціями, які сприяють розбудові сучасної державної служби в Україні. Європейськими експертами було засвідчено, що організаційний аналіз є першим кроком надання Нацдержслужбі України ґрунтовної та практико-орієнтованої допомоги у  реформуванні державної служби в Україні і на шляху запровадження реформ  співпраця  з проектом Twinning буде продовжена.

        За результатами семінару була прийнята спільна резолюція, в якій учасники констатували необхідність проведення функціональних обстежень в контексті реалізації нового Закону «Про державну службу», Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки та надали рекомендації Нацдержслужбі України щодо забезпечення надання правової, консультативної, методичної, організаційної та іншої допомоги органам виконавчої влади з питань проведення функціональних обстежень, а також продовжити роботу щодо узагальнення результатів проведених функціональних обстежень органів виконавчої влади у 2012 році.  

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

Шоста регіональна конференція з питань інстутиційної розбудови

 

         8-9 листопада у Національному агентстві України з питань державної служби пройшла Шоста щорічна регіональна конференція з питань інстутиційної розбудови. Протягом першого дня конференції було обговорено стан співпраці у рамках інструментів  Тwinning, TAIEX  та програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ) у країнах ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство». Другий день заходу був присвячений обговоренню практичного досвіду проведення реформ у сфері державної служби.  Участь у заході взяли 145 учасників, зокрема представники країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», що об’єднують Україну, Азербайджан, Вірменію, Грузію та Молдову; представники посольств країн ініціативи ЄС «Східне партнерство»; представники Європейської Комісії, представництв Європейського Союзу в країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» та програми SIGMA; іноземні експерти; представники центральних та місцевих органів державної влади. Учасники конференції об׳єдналися в рамках тематичної платформи «Демократія, належне урядування та стабільність» для обміну досвідом використання європейських інструментів інстутиційної розбудови, вироблення рекомендацій щодо удосконалення механізму їх впровадження для реалізації комплексних реформ, покращення якості державного управління  та наближення вітчизняного законодавства до європейського. 

       Конференцію відкрили Голова Нацдержслужби України, директор Адміністративного офісу програми Twinning в Україні В’ячеслав Толкованов; керівник першого відділу програм допомоги «Врядування та права людини» Представництва Європейського Союзу в Україні Александру Альбу; завідувач відділу торгівельно-економічного, секторального та транскордонного співробітництва з ЄС управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України Леонід Пирожков; директор Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Олена Кучеренко.

        «Впевнений, що цьогорічна конференція надасть новий імпульс у впровадженні інструментів інституційної розбудови через пропагування кращих практик, будуть вироблені нові практичні рішення спільних проблем, які постають перед нашими країнами під час підготовки і впровадження проектів  Тwinning, заходів TAIEX та програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ). Переконаний, що знання та досвід, які учасники одержать під час обговорень, допоможуть ефективніше використовувати допомогу Європейського Союзу, що сприятиме розвитку країн-учасниць заходу», – зазначив у своєму виступі Голова Нацдержслужби України В’ячеслав Толкованов.

       З метою адаптації державної служби до стандартів ЄС Нацдержслужбою України станом на жовтень 2012 року реалізовано впровадження європейських інструментів інституційної розбудови Тwinning, TAIEX, SIGMA, координується впровадження програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ) та налагоджено співпрацю з Організацією економічного співробітництва (ОЕСР) у рамках Комітету з питань державного управління.

       Програма Тwiningє особливим видом техніч­ної допомоги ЄС та програми обміну досвідом між органами державної влади України і держав-членів ЄС і впроваджується в Україні згідно з Планом дій Україна - ЄС, який схвалено на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 21 лю­того      2005 р.,  Програми економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», середньострокових пріоритетів державних установ, а також вже існуючих європейських програм технічної допомоги та програм бюджетної підтримки, які впроваджуються у відповідних секторах економіки України.

          За період 2006-2012 роки у рамках проекту Тwiningреалізовано 58 проектів у сферах державного внутрішнього фінансового контролю, конкурентної політики, цивільної авіації, внутрішніх справ, у сферах державної служби, адміністративного судочинства, соціальних послуг тощо. Пропозиції, підготовлені проектом Тwining, були використані для посилення спроможності у законодавчій сфері, зокрема для доопрацювання Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та підготовлено пропозиції та рекомендації до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». На основі рекомендацій експертів проекту Тwiningв Міністерстві внутрішніх справ України на базі Академії внутрішніх військ створено кафедру зв’язку, при Державному космічному агентстві України створено Національний контактний пункт «Космос» 7 Рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку, що сприяло посиленню інституційної спроможності органів державної влади.

       Створенню професійної, орієнтованої на результати, етичної, політично неупередженої державної служби  сприяло впровадження проекту  Тwining«Підтримка розвитку державної служби в Україні», який був започаткований 24 січня 2011 року Нацдержслужбою України. Проект впроваджений за тісної співпраці з Адміністрацією Президента України, Національною академією державного управління при Президентові України та іншими заінтересованими органами. Метою проекту стали посилення спроможності Нацдердержслужби України ефективно і результативно  керувати процесом формування державної служби, а також сприяння впровадженню інструментів управління людськими ресурсами, стратегічний підхід до вироблення політики, громадська обізнаність та привабливість державної служби у відповідності  з європейськими принципами і практиками. За результатами програми  удосконалено організаційну та управлінську системи Нацдержслужби України та покращено якість управління людськими ресурсами в системі державної служби.

       З метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до європейського, впровадження реформи державного управління та забезпечення обміну передовим досвідом з країнами-членами Європейського Союзу в Україні було започатковано впровадження інструменту зовнішньої допомоги Європейської Комісії TAIEX, який здійснюється відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р.  Впродовж 2006-2012 років впроваджено системний підхід до використання цього інструменту шляхом формування щопіврічних планів залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX. Так, до плану залучення зовнішньої допомоги на ІІ півріччя 2012 року було включено 202 пропозиції органів державної влади, що є найбільшим досягненням за період впровадження інструменту в Україні.

        На підтримку проведення інституційної реформи державних установ для створення умов ефективної реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 7 травня 2009 року  в ході спеціального саміту ЄС в Празі була започаткована Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), що є складовою частиною ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство». Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови  Україна та ЄС було підписано      13 жовтня 2010 року.

        Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи  Європейського Союзу «Східне партнерство» та з метою забезпечення реалізації програми СІВ Урядом України було схвалено План заходів щодо підготовки інституційних реформ у сфері міграції, сфері санітарних та фітосанітарних заходів, сфері моніторингу та контролю державної допомоги. Метою реформ стали посилення спроможності та підвищення ефективності інституціональної структури державного управління у сфері міграції, у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема безпечності харчових продуктів і приведення їх якості у відповідність до вимог ЄС, а також розвитку інституційної спроможності інвентаризації та контролю за наданням державної допомоги.

         Спрощення візового режиму, виконання планів інституційних реформ, зміцнення торговельно-економічних зв’язків є важливими кроками для підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.          Підвищення ефективності діяльності системи органів державної влади у сфері європейської інтеграції та забезпечення належного виконання зобов’язань, що Україна візьме на себе відповідно до Угоди про асоціацію, яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» від 10.10.2012, є метою реформи і наблизить вступ України до Європейського Союзу.

        Під час проведення конференції було презентовано досвід  впровадження європейських інструментів Twinnіng, заходів TAIEX та програми СІВ у країнах-учасниках «Східного партнерства» –  Грузії, Вірменії, Азербайджану та Молдови. З 2004 року  в країнах «Східного Партнерства» запровадженобільше ніж 220 проектів Twinningіз загальним бюджетом € 245 мільйонів у сфері фінансів, торгівліта індустрії, юстиціїтабезпеки.

          На конференції доповідачами було презентовано завершений проект Twinnіng в республіці Молдова «Підтримка впровадження та забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності». У рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови у 2010 році між ЄС та республікою Молдова було підписано Меморандум про взаєморозуміння та визначено три пріоритетних напрямки реформи: реформування державного управління, зміцнення верховенства закону,підготовка Республіки Молдова до можливої майбутньої зони вільної торгівлі з ЄС.

         Республіка Вірменія поділилася досвідом у впровадженні комплексного використання інструментів інституційної розбудови Twinnіng, TAIEX та SIGMA, а також представила два завершені проекти Twinnіng «Підтримка Служби захисту громадських прав» та «Підтримка Міністерства економіки РВ: Правове регулювання/Стандартна вартісна модель». На семінарі було повідомлено, що європейський інструмент TAIEX, як найбільш структурований формат, найчастіше використовується у Вірменії для підготовки та доповнення майбутніх проектів Twinningу безперервному діалозі з консультантами ЄС  та іншими проектами у відповідній галузі а інструмент інституційної розбудови SIGMAкомплементує інші інструменти, а також забезпечує глибокі пізнання щодо майбутнього Twinnіng  та виправлення можливих недоліків ще до відкриття проекту.

          Загальні засади між Європейським Союзом та республікою Азербайджан функціонують з кінця 2006 року при Міністерстві економічного розвитку. Це забезпечило оптимальну координацію всіх видів допомоги ЄС Twinnіng, TAIEX та SIGMA з державними програмами та іншими проектами зовнішної допомоги, що  реалізуються в Азербайджані. Було презентовано успішні проекти Twinnіng «Підтримка покращення правових і технічних аспектів забезпечення якості і безпеки харчових продуктів та вимоги сертифікації продукції азербайджанського рибальства», «Підтримка Державного комітету статистики Республіки Азербайджан щодо досягнення європейських стандартів у національних бюджетах, тіньовій економіці, статистиці підприємств та процедурі індексації цін», «Підтримка Міністерства податків Азербайджанської Республіки у сфері комп'ютеризованої системи аудиту» та «Підтримка MilliMejlis(Парламент) Республіки Азербайджан». Також виступаючі зазначили, що основними сферами залучення інструменту TAEXв Азербайджані в 2012 році є статистика, безпека, соціальний захист, транспорт тощо. У рамках впровадження програми SIGMA в Азербайджані реалізується реформа державної служби, підтримка електронних закупівель та процедури оцінки ризиків. Законодавчою базою для впровадження програми Всеохоплюючої інституційної розбудови в Азербайджані стала Декларація Східного партнерства, на основі якої в 2011 році був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо Національної індикативної програми на 2011-2013 роки. Основними цілями запровадження програми СІВ в Азербайджані стали підготовка Угоди про Асоціацію між Азербайджаном і ЄС, інституційний розвиток верховенства права у сфері юстиції та посилення підготовки на державній службі з акцентом на питання євроінтеграції.

         У ході конференції були також розглянуті питання модернізації державної служби в країнах «Східного партнерства» та розвиток державної служби у країнах Європейського Союзу. Учасникам було презентовано програму SIGMA «Підтримка вдосконалення врядування і управління», яка реалізовується задля допомоги країнам-беніфіціарам на вступ до ЄС та напрями її роботи у формуванні та координації політики, правового регулювання, законодавства у сфері державної служби і адміністративного права, державних фінансів та державних закупівель. Було акцентовано особливу увагу присутніх на тому, що реформа державної служби, це складова реформи державного управління і вона реалізується у країнах «Східного партнерства» на основі права, професіоналізму, деполітизованості та рівних можливостей.

            На конференції були представлені складові реформи державного управління в Україні – розроблення та впровадження нового законодавства про державну службу; розвиток та модернізація системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;  реалізація Стратегії державної кадрової політики на 2012 -2020 роки;  формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» та  адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу і впровадження європейських інструментів інституційної розбудови (Twinning, TAIEX, SIGMA, СІВ тощо). У презентації реформи державної служби в Грузії було акцентовано увагу на удосконалення чинного законодавства, проектіКодексу Державної служби, електронномууправлінні, професійнихпрограмахнавчання, кампаніїз обміну знаньта бюро державної служби – співпраця з SIGMA. Також були розглянуті презентації  реформування державної служби Вірменії, розвиток державної служби в Азербайджані та досвід реформування державної служби у Молдові. 

          Підсумком шостої регіональної конференції з питань інституційної розбудови стала спільна резолюція представників державних органів країн європейської ініціативи «Східне партнерство», іноземних та українських експертів в якій була підкреслена важливість питання належного впровадження проектів європейської допомоги, зокрема інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEXта програм СІВ, SIGMA.

          Учасниками конференції було зроблено спільний висновок, що впровадження інструментів інституційної розбудови Twinningі TAIEXта програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у країнах європейської ініціативи «Східного партнерства», а також співпраця з програмою SIGMAє важливим механізмом підтримки цих країн у наближенні до норм та стандартів Європейського Союзу, сприяє розбудові інституційного потенціалу державних органів влади, наближенню вітчизняного законодавства країн-партнерів до вимог ЄС, підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців, модернізація державної служби у країнах «Східного партнерства» сприяє впровадженню нових підходів до її функціонування, удосконаленню управління людськими ресурсами на державній службі. Учасниками були вироблені спільні рекомендації щодо продовження удосконалення інституційного потенціалу державних органів влади за допомогою інструментів інституційного розвитку Twinningі TAIEXта програми СІВ.

          Шоста щорічна конференція стала новим імпульсом у впровадженні інструментів інстутиційної розбудови через пропагування кращих  європейських практик, а набуті знання і досвід, які одержали учасники під час обговорень щодо підготовки та впровадження проектів Twinnіng, заходів TAIEX та програми СІВ, допоможуть ефективніше використовувати допомогу Європейського Союзу, що сприятимуть розвитку країн-учасниць Європейської ініціативи «Східне партнерство».

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» – 2012

 

Цьогоріч V ювілейний Конкурс за звання кращого державного службовцяпроводився у контексті вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Проведення І туру Конкурсу забезпечували 217 оргкомітетів, утворених в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, та 781 – оргкомітет місцевих органів виконавчої влади.

У І турі Конкурсу взяли участь 9197 осіб, з них – 2595 державних службовців апаратів та структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів та 6602 державних службовця місцевих органів виконавчої влади.

У рамках ІІ туру Конкурсу підвищили рівень професійної компетентності з питань застосування нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства 1400 учасників – переможців І туру, з них – 30 держслужбовців центральних органів виконавчої влади та 1370 держслужбовців обласних та районних державних адміністрацій. Підвищення кваліфікації для державних службовців центральних органів виконавчої влади відбувалося у рамках короткотермінових семінарів у Національному агентстві України з питань державної служби, а для державних службовців місцевих органів виконавчої влади – на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу було утворено 27 оргкомітетів.

Всі учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» отримали відповідні сертифікати.

ІІІ тур Конкурсу відбувався з 30 жовтня по 2 листопада 2012 року на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У ІІІ турі взяли участь 109 державних службовців – переможців ІІ туру Конкурсу, з них уномінації «Кращий керівник» – 52 особи, в номінації «Кращий спеціаліст» – 57 осіб.

Конкурсанти представил творчі роботита публічні виступи з презентації за обраною темою, а також взяли участь у діловій грі.

Організаційний комітет ІІІ туру шляхом простого голосування визначив переможців та лауреатів. 
Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця. 
Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджені дипломом та грошовою винагородою в сумі 10 тис. гривень. 
Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджені:
за друге місце – дипломом лауреата та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень; 
за третє та четверте місця  – пам'ятними листами учасників Конкурсу. 
Переможці та лауреати Конкурсу користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління», а також рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном.
Організаційним комітетом будуть вноситися пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства. 

 

Довідково.

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» започаткований у 2008 році зметою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти.

Конкурс проводиться у три етапи: І етап – на місцевому рівні, ІІ етап – на регіональному рівня, ІІІ етап – на центральному рівні.

Конкурс проходить у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».

Організаційне забезпечення конкурсу здійснюють Національне агентство України з питань державної служби та Школа вищого корпусу державної служби.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб–порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець».

Цього року Школа вищого корпусу державної служби розпочала формування бази даних учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», опрацювання пропозицій щодо удосконалення проведення Конкурсу.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

Нові завдання щодо підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів служб персоналу державних органів

 

Реформування системи управління персоналом на державній службі є пріоритетним напрямком модернізації державної служби України, визначеним Президентом України в контексті впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

З набуттям чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» виникає необхідність посилення стратегічної ролі служб персоналу (кадрових служб) у системі державного управління, зосередження їх на аналітичній та організаційній роботі з кадрового менеджменту, прогнозуванні розвитку персоналу, планування кар’єри державних службовців та забезпечення їх навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Для впровадження нового Закону України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в Національному плані дій на 2012 рік та забезпечено реалізацію підготовчих заходів щодо навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу керівників державної служби, керівників служб персоналу в органах державної влади.

На виконання підпункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження  Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужбою України у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України розроблено та затверджено програму короткострокового тематичного семінару щодо підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Нацдержслужбою України у співробітництві із Школою вищого корпусу державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, НАДУ при Президентові України та її регіональними інститутами, регіональними та галузевими закладами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування було забезпечено організацію проведення короткострокових тематичних семінарів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

         На виконання підпункту 200.2 Національного плану дій на 2012 рік Нацдержслужбою України розроблено та затверджено профілі професійної компетентності посад державних службовців Нацдержслужби України. З метою забезпечення практичного застосування нового законодавства Наказом Нацдержслужби України №148 від 20.07.2012 було затверджено Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної республіки Крим або їх апараті, а також надано консультативно-методичну допомогу зацікавленим органам державної влади.

Відповідно до статті 9 нового Закон України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби видано наказ від 05.03.2012 №45 «Про затвердження Типового положення про службу персоналу органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату». Нове законодавство про державну службу зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових службах до управління персоналом.Зокрема, новими завданнями служби персоналу є здійснення 1 раз на 2 роки підготовки проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; визначення спеціальних вимог до досвіду роботи та інших вимог до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; здійснення планування кар’єри в органі державної влади.

Інноваціями нового Закону України  «Про державну службу» стали положення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. Відповідно до статті 20 Нацдержслужбою України видано наказ
від 05.03.2012 №43 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби». Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І. Передбачається якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхомскладання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції». Новий Закон України «Про державну службу» передбачає порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів та їх попередній розгляд на відповідність, проведення тестування, співбесіда та відбір кандидатів, проведення спеціальної перевірки та оголошення повторного конкурсу.

Також новими завданнями для керівників служб персоналу в органах державної влади є проведення тестування на знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу а також проведення структурованої співбесіди з метою виявлення відповідності особи відповідним профілям професійної компетентності.

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України видано наказ від 05.03.2012 №44
«Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців». Окрім документів, передбаченим діючим Порядком, особова справа має містити письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, довідку про результати спеціальної перевірки, медичну довідку про стан здоров’я, копію трудової книжки. Розглядаються пропозиції щодо удосконалення форми особової картки та системи обробки персональних даних.

Новимизавданнями, покладеними на керівників і працівників служб персоналу органів державної влади стали:

– розроблення профілів професійної компетентності посад як нового покоління вимог до конкретної групи посад державної служби та осіб, які претендують на зайняття цих посад. На відміну від кваліфікаційних характеристик посад, профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до осіб, які претендують на зайняття цих посад розробляються до конкретних посад державної служби, що унеможливлює дублювання посадових обов’язків;

– проведення функціонального аналізу з метою розподілу професійної діяльності на структурні елементи – основні посадові обов’язки із визначенням вимог до знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби за кожною з них;

– застосування механізму оцінювання знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності державних службовців або осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в державних органах з боку суб’єктів призначення як засобу визначення параметрів вимог до кваліфікації.

Впровадження нового Закону України «Про державну службу» ставить нові завдання перед керівниками і працівниками служб персоналу, що дозволить службі персоналу (кадровій службі) планувати та організовувати заходи, спрямовані на удосконалення правового регулювання державної служби, організовувати заходи щодо вступу на державну службу, проходження та припинення державної служби, володіти інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання рівня результатів службової діяльності державних службовців; прогнозувати розвиток персоналу, планування кар’єри державних службовців, забезпечувати їх навчання та здійснення постійного моніторингу ефективності роботи.

Запровадження сучасних практик і технологій управління персоналом в системі державної служби та обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апараті  дозволить вдосконалити систему управління персоналом на державній службі, забезпечить об’єктивний процес прийняття та проходження державної служби та зміцнить професійну спроможність державної служби.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

 

Сьогодні Україна у процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин.  Адміністративна реформа як один із напрямів Президентської Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» спрямована на підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності та відповідальності державної служби.

Європейські виміри реформи скріплені у схваленому в 2010 році Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», пункт 1 стаття 3 якого визначила серед основних засад політики у сфері розбудови державності модернізацію державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності.

Нормативне та організаційне забезпечення створення професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби закріплене у новій редакції ЗаконуУкраїни «Про державну службу» та нормативно-правових актах щодо його впровадження.

Пріоритети розвитку кадрової політики в державному управлінні закріплені Президентом України у Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, якою визначені шляхи і засоби професіоналізації державної служби, впровадження технологій управління персоналом на противагу існуючим регламентам роботи з кадрами. Зокрема Стратегія передбачає розроблення та прийняття державної цільової програми кадрової політики, а також відповідних галузевих програм.

Будь-яка реформа – це комплексні зміни: удосконалення законодавчої бази, інституційна розбудова та розвиток людського потенціалу. Такий підхід реалізовано у резолюції Кабінету Міністрів України від 22.09.2011 № 37533/3/1-11 щодо розроблення стратегічного документа, який містить комплексзавдань спрямованих на розвиток системи державної служби.

Національним агентством України з питань державної служби розроблено Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, метою якої є реалізація державної політики щодо управління потенціалом державних службовців, модернізації інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.

Проект Державної цільової програми розроблено з метою реалізації Концепції, яку Уряд схвалив розпорядженням від 27 червня 2012 року № 411-р. Передбачається, що виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами та забезпечити наукове супроводження реформи.

Проект не охоплює низку важливих для забезпечення професійності та сталості державної служби питань, розв’язання яких уже закріплено в програмних документах Президента і Уряду: доброчесності та запобігання проявам корупції, реформування системи підвищення кваліфікації та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, розвитку вищого корпусу державної служби та започаткування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», залучення молоді на державну службу та забезпечення ґендерної рівності тощо.

Наразі пріоритетами Програми визначено:

 1. впровадження нового механізму, стандартів та процедур службових відносин у сфері державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

- впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час відбору на державну службу, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

- забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

- оновлення змісту діяльності служб персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, посилення їх стратегічної ролі;

 1. посилення інституціональної спроможності у системі державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

- наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до стандартів і процедур роботи ЄС;

- посилення інституціональної спроможності служб персоналу центральних і місцевих органів виконавчої влади;

- надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги органам виконавчої влади з питань модернізації державної служби та нових засад управління персоналом з урахуванням міжнародного досвіду.

У ході розроблення проекту Програми враховано напрацювання українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі», насамперед розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну рамку щодо системи управління персоналом.

Одним із основних напрямів змін стане застосування компетентнісного підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі, що покладено в основу кадрової політики Великобританії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін. 

Серед інших пропозицій – розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання при прийнятті на службу та просуванні, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом, удосконалення робочих процесів тощо.

Концепція Програми враховує європейські і міжнародні виміри реформи державної служби та висуває на порядок денний створення ефективної системи управління людськими ресурсами, що охоплює низку зазначених завдань (не враховуючи тих, реалізація яких передбачена іншими нормативно-правовими актами).

До цього процесу планується залучити усіх ключових учасників – органи виконавчої влади, наукові установи та навчальні заклади системи підвищення кваліфікації державних службовців, заінтересовані громадські організації та міжнародні проекти, які підтримують впровадження системних змін в Україні.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами та забезпечити наукове супроводження реформи.

Передбачається, що реалізація Програми дасть змогу вирішити низку ключових проблем у забезпеченні стабільності державної служби та відновленні довіри громадськості до неї, забезпечивши зменшення плинності кадрів та підвищенні рейтингу України у міжнародних та вітчизняних дослідженнях.

Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

Довідково:

З проектом Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 рокуможна ознайомитись на офіційному веб-сайті Нацдержслужби у розділі «Взаємодія з громадськістю». 

 

 

 

Визначено порядок надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання

 

Постанова Кабінетів Міністрів України від 18 липня 2012 року
№681 «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» розроблена Нацдержслужбою України з метою реалізації Закону України від 17 листопада 2011 року №4050-VІ «Про державну службу».

Прийнятою постановою затверджено Порядок надання службового житла державним службовцям та Порядок надання державним службовцям у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту службового житла або компенсації витрат на проживання та інших витрат.

Порядок надання службового житла державним службовцям визначає умови та механізм надання державному службовцю службового житла на час виконання ним службових обов’язків.

На відміну від старого порядку надання службового житла, що діє з 1988 року, новий дає право отримати службове житло всім державних службовцям.

Службовим житлом, відповідно до Порядку, є службове жиле приміщення державної або комунальної форми власності (квартири в жилих будинках квартирного типу різної поверховості, житлові будинки садибного типу, кімнати у гуртожитках, номери у готелях та інше жиле приміщення, що відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам).

Відповідно до Порядку основними суб’єктами відносин є:

суб’єкт призначення;

державні службовці;

виконавчі органи місцевого самоврядування.

Згідно з Порядком, фонд службового житла формується за рахунок державної та комунальної форм власності.

Жиле приміщення державної форми власності включається до числа службових рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення на підставі подання суб’єкта призначення.

Жиле приміщення комунальної форми власності включається до числа службових рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення на підставі договору між суб’єктом призначення та виконавчим органом місцевого самоврядування.

Забезпечення державного службовця службовим жилим приміщенням здійснюються суб’єктом призначення.

З метою вирішення організаційних питань щодо надання державним службовцям службового житла, суб’єктом призначення утворюється житлово-побутова комісія.

Службове жиле приміщення надається державному службовцю, місце проживання якого зареєстроване в іншому населеному пункті, ніж, у якому розташоване його місце роботи.

Службове жиле приміщення не надається у тому разі, якщо державний службовець чи члени його сім’ї мають у своїй власності житло в населеному пункті, де знаходиться місце роботи.

Для одержання службового жилого приміщення державний службовець подає комісії заяву на ім’я керівника суб’єкта призначення.

Комісія здійснює попередній розгляд заяв та документів, які подали державні службовці для одержання службового житла.

Рішення про надання службового жилого приміщення або про відмову в його наданні приймає керівник суб’єкта призначення.

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган місцевого самоврядування видає ордер, який є підставою для вселення в надане службове приміщення.

Порядком також визначені обставини, за яких державний службовець та члени його сім’ї зобов’язані звільнити займане ними службове жиле приміщення без надання їм іншого жилого приміщення, а саме:

одержання або придбання житла для постійного проживання у населеному пункті, в якому він працює;

припинення трудових відносин із суб’єктом призначення.

У разі відмови звільнити службове жиле приміщення виселення проводиться в судовому порядку.

Не можуть бути виселені зі службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Порядок надання державним службовцям у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту службового житла або компенсації витрат на проживання та інших витрат визначає механізм надання державним службовцям, що тимчасово переведені на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням їх сімейного стану та компенсації інших витрат, пов’язаних з переїздом до іншого населеного пункту.

Дія цього порядку покликана захистити права та інтереси державних службовців що тимчасово переводяться на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, а як результат, сприяти якісному та ефективному виконання покладених на них завдання та функції.

Порядок передбачений частиною 5 статті 32 нового Закону України
«Про державну службу», яка передбачає декілька специфічних моментів:

допускається тимчасове переведення державного службовця на іншу посаду державної служби, у тому числі до іншого населеного пункту, для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов'язків не протипоказано державному службовцю за станом здоров'я;

зазначене переведення відбувається без згоди державного службовця;

строк такого переведення - не більше одного року;

оплата праці за виконану роботу має бути не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той самий період;

посада державної служби, з якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому Законом.

Не допускається переведення вагітної жінки, державного службовця, яка сама виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, а також, державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом, без їхньої згоди.

Разом з тим, у частині 5 статті 32, також передбачено, що державний службовець може бути переведений до іншого населеного пункту лише за умови надання відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану та компенсації інших витрат, пов'язаних з переїздом до іншого населеного пункту.

 

            ДОВІДКОВО.

Закон України від 17 листопада 2011 року
№4050-VІ «Про державну службу» розроблений з метою модернізації державної служби, її перетворення з допоміжного інституту держави, який уможливлює функціонування державних органів, на дієвий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини, колективних інтересів суспільства. Нормативно-правові акти, спрямовані на його реалізацію, набирають чинності одночасно з набранням чинності цим законодавчим актом, з 1 січня 2013 року.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

  

 

 

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ,

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

 

Професійний публічний менеджмент є основою функціонування місцевої влади в будь-якій демократичній державі.

Головною передумовою реформування системи місцевого самоврядування в Україні є спроможність місцевих влад ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається їм органами виконавчої влади з метою надання більш якісних послуг населенню. Умови служби співробітників органів місцевої влади повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі

Необхідною передумовою ефективного виконання зазначених завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Від ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування залежать умови життя мешканців конкретної територіальної громади. Все це свідчить про те вагоме значення, яке набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців для забезпечення сталого місцевого і регіонального розвитку, покращання якості соціальних послуг, що надаються громадянам.

Потрібно відзначити, що сучасна система місцевого самоврядування в Україні вкрай потребує нових службовців, які мають відігравати ключову роль у здійсненні реформ на місцевому рівні. Саме вони повинні бути ініціаторами і головними проектувальниками демократичних перетворень у місцевому самоврядуванні ефективними менеджерами, лідерами команд, що їх реалізують для сучасного муніципального службовця не є достатнім мати необхідні знання у економічній, соціальній та правовій сферах та вміти  застосувати їх на практиці, він також має володіти численними управлінськими та комунікативними навичками.

Разом з тим, організація навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування ускладнюється:

- неналежною фінансовою базою місцевого самоврядування, що перешкоджає залученню до роботи в органах місцевого самоврядування топ-менеджерів з сучасною освітою та відповідним досвідом;

- надмірною залежністю органів місцевого самоврядування від рішень органів державної влади, зокрема у питаннях організації процесу навчання працівників органів місцевого самоврядування;

- відсутністю загальноприйнятих стандартів якості у галузі навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- низькою мотивацією посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- неналежною взаємодією органів влади з неурядовими організаціями та громадськістю, зокрема у наданні соціальних послуг населенню;

- факторами психологічного характеру, пов’язаними з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування, наявністю у  їх професійній свідомості залишків старих командно-адміністративних методів управління;

- недосконалістю українського законодавства, що регламентує питання навчання депутатів та працівників органів місцевого самоврядування, зокрема з питань ресурсного забезпечення процесу навчання;

- недостатньою координацією діяльності різних установ та організацій, що займаються навчанням посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також недостатнім забезпеченням навчального процесу належними навчальними програмами, літературою та методичними матеріалами.

Підготовка спеціалістів для служби в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є важливою складовою державної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів та підвищення якості їх роботи.

Однак ця система підготовки та підвищення кваліфікації службовців потребує як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації, що передбачає насамперед реформування професійного навчання службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як елементу розвитку інституційної спроможності державного управління, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужбою України розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року
№ 1198-р.

В умовах нового демократичного суспільно-політичного ладу та глобалізаційних процесів (формування нових правил і засад економічного та соціального розвитку, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій) система навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – Система) не в повній мірі забезпечує необхідний професійний розвиток фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

За даними Державної служби статистики загальна чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кінець 2010 року становила 379283 особи. З них в органах державної влади працювало 279500 державних службовців, в органах місцевого самоврядування – 99783 посадові особи місцевого самоврядування.

Водночас в органах державної влади та місцевого самоврядування спостерігається висока плинність кадрів, що посилюється проблемою недостатньої кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Гостро стоїть проблема і фахової професійної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Депутатський корпус місцевих рад фактично залишається поза увагою державної системи професійного навчання, окрім невеликої частини депутатів місцевих рад, які є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування. Рівень освіти депутатів місцевих рад у багатьох випадках здебільшого не дає їм змоги кваліфіковано здійснювати свої повноваження та виконувати покладені на них обов'язки. Близько 40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40 – 60 відсотків депутатів місцевих рад під час чергових виборів обираються вперше, що свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу в навчанні та системному підвищенні кваліфікації.

В контексті здійснення адміністративної реформи та реформи управління персоналом на державній службі набуває значення програма розвитку лідерства на рівні вищого корпусу державної служби – державних  службовців першої - другої категорії, як одного з елементів системи управління державною службою, головного фактора забезпечення високої якості діяльності органів державної влади.

Діюча Система носить переважно інформаційний або академічний характер, їй бракує динамічності та практичної цілеспрямованості щодо здобуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад певних навичок, необхідних для виконання службових обов’язків.

Науково-педагогічні та наукові працівники закладів Системи не охоплені експертно-аналітичним супроводом діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, не мають можливості в повній мірі підвищувати власну кваліфікацію. Держава не забезпечує впровадження в діяльність органів державної служби та місцевого самоврядування наукових розробок та реалізацію їх науковцями закладів Системи.

До складу Системи входять навчальні заклади, ліцензовані за освітнім напрямом 1501 «Державне управління», а також інші заклади підвищення кваліфікації у сфері державного управління.

Організаційна структура Системи складається з двох рівнів – центрального та регіонального.

Центральний рівень: Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; галузеві заклади післядипломної освіти центральних органів виконавчої влади.

 

 

Регіональний рівень: регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в містах Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі (далі – обласні центри).

Організацію і проведення тренінгів та інших заходів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування другої - третьої категорії покладено на Школу вищого корпусу державної служби в межах її компетенції, а також на навчальні заклади, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності.

Тренінги для державних службовців четвертої - сьомої категорії проводять центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також регіональні інститути державного управління, інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії та галузеві навчальні заклади.

Система не має єдиного стандарту формування навчальних програм, які здебільшого носять освітній характер і потребує удосконалення законодавчої бази, забезпечення ефективними механізмами вивчення потреб і оцінки якості навчання, покращення ресурсного забезпечення, у тому числі фінансового (фінансування підвищення кваліфікації в Україні 100 разів менше, ніж у країнах розвиненої демократії), поліпшення кадрового і науково-методичного потенціалу.    

З метою удосконалення професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужбою України розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р., та План заходів на період до 2014 року щодо реалізації зазначеної Концепції, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р.
№ 480-р.

Метою Концепції є забезпечення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом реформування системи підвищення кваліфікації та створення належних умов для їх безперервного професійного навчання упродовж проходження служби чи здійснення відповідних повноважень, з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій.

Пріоритетними завданнями Концепції є:

створення Системи підвищення кваліфікації, спроможної забезпечити рівень професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад достатньої для ефективного виконання покладених на них законодавством повноважень;

організаційно-правове забезпечення безперервного професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Реформування Системи підвищення кваліфікації здійснюватиметься на основі нових організаційно-методичних засад, що базуються на принципах:

обов’язковості;

плановості навчання;

випереджувальному характері навчання;

безперервності (упродовж проходження служби чи здійснення відповідних повноважень), наступності, цілісності, інноваційному характері;

індивідуалізації та диференціації підходів до навчання.

Реалізація зазначених принципів відбуватиметься через:

запровадження системності та безперервності у професійно-освітній процес підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

визначення форм і видів підвищення кваліфікації для відповідних категорій осіб із застосуванням єдиних державних стандартів і критеріїв та використанням інноваційних форм і методів професійного розвитку кадрів сфери державного управління та місцевого самоврядування;

створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами Системи підвищення кваліфікації;

запровадження інноваційних методів оцінювання результатів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

зміцнення взаємозв’язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами Системи підвищення кваліфікації.

Реалізація Концепції сприятиме проведенню єдиної державної політики у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад і дасть змогу:

створити нову систему підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що забезпечить зростання ефективності державного управління та місцевого самоврядування в цілому;

 оптимізувати мережу навчальних закладів Системи підвищення кваліфікації, реалізувати потребу і обсяг підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

впровадити інноваційні форми та види підвищення кваліфікації для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що сприятиме кваліфікованому здійсненню ними своїх повноважень та виконанню покладених на них обов’язків;

удосконалити роботу навчальних закладів Системи підвищення кваліфікації;

сформувати та закріпити через програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад такі демократичні цінності як: активна участь у житті суспільства, патріотизм, лідерство, відповідальність, толерантність, гуманізм, соціальне партнерство;

забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених для організації підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

посилити інституційну та навчальну спроможність Системи підвищення кваліфікації, її орієнтованість на реалізацію Національного плану дій щодо виконання Програми економічних реформ на 2010 – 2014 «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Таким чином, реалізація Концепції сприятиме створенню умов для правового, економічного та організаційного забезпечення розвитку Системи підвищення кваліфікації.

Головними пріоритетами діяльності Національного Агентства України з питань державної служби в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади.

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

 

ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

25 липня 2012 року постановою Кабінету Міністрів України №666 затверджено Порядок проведення службового розслідування.

Даний Порядок розроблено Національним агентством України з питань державної служби з метою реалізації Закону України від 17 листопада 2011 року №4050-VІ «Про державну службу» та на виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187/2012.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування» набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року
№4050-VІ «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року.

До набрання чинності цього Порядку, проведення службового розслідування стосовно державних службовців проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950.

Прийнятий Порядок проведення службового розслідування містить такі нові позиції:

- передбачено нову підставу проведення службового розслідування - за рішенням Нацдержслужби України у разі оскарження рішення керівника державної служби в державному органі щодо порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав на державну службу або виникнення перешкод у їх реалізації;

- передбачено утворення керівником державної служби в державному органі комісії у складі не менше семи осіб, яку очолює голова.

Комісія з проведення службового розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби групи І утворюється суб’єктом призначення. До складу комісії включається представник Нацдержслужби України.

У разі проведення службового розслідування у державному органі, штатна чисельність працівників якого не перевищує десяти осіб, склад комісії затверджує керівник державної служби в державному органі вищого рівня. У такому разі комісія формується з працівників державного органу вищого рівня та представників Нацдержслужби України.

Під час проведення службового розслідування за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі до роботи комісії можуть залучатися відповідні фахівці.

Порівняно з діючим Порядком проведення службового розслідування,  відповідно до новоприйнятого Порядку більш чітко визначена процедура утворення комісії з проведення службового розслідування, організації її роботи і прийняття нею рішень, відводу та самовідводу голови або членів комісії у разі виникнення конфлікту інтересів, розширено коло прав та обов’язків голови та членів комісії, а також розширено перелік прав державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, зокрема, можливість оскарження в установленому законодавством порядку висновків комісії з проведення службового розслідування.

Зазначеним Порядком передбачено заборону втручання у діяльність комісії боку будь-яких осіб, в тому числі, з боку посадової особи, за рішенням якої проводиться службове розслідування.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться.

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

 

НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ

РОБОТИ З КАДРАМИ

 

Указом Президента України від 20 липня 2012 року №453/2012 затверджено План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Підготовку згаданого Плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 01.02.2012 №45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

Координація діяльності з підготовки та реалізації річного Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки є одним з пріоритетних напрямів діяльності Нацдержслужби України.

Президент України Віктор Янукович цим Указом доручив Нацдержслужбі України сформувати Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; розробити і затвердити галузевий стандарт підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» у галузі знань «Державне управління» (спільно з Міносвіти України); визначити на конкурсній основі вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» за державним замовленням; створити базу даних держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції, євроатлантичної співпраці та мовну підготовку; організувати підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування нового Закону України «Про державну службу», забезпечити організацію та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка передбачає створення умов для підготовки та безперервності підвищення кваліфікації кадрів до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням регіональних потреб та можливостей тощо.

В контексті реалізації комплексних реформ в державі, які було розпочато Президентом України В.Ф.Януковичем, Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки є важливим документом, спрямованим на створення в Україні сучасної цілісної системи роботи з кадрами, що дасть змогу забезпечити усі сфери життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами.

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

 

СТАРТУЄ ІІІ ТУР

ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

Цьогоріч конкурс за звання кращого державного службовця проводиться у контексті виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема, щодо вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Конкурс покликаний виявити професійних і талановитих державних службовців, які удосконалюють свої професійні знання та навички шляхом самоосвіти.

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів заплановано на кінець вересня 2012 року.

Наразі до Нацдержслужби України надходять документи переможців ІІ туру з областей України.

Під час третього туру учасники запропонують на розгляд Оргкомітету ІІІ туру творчу роботу, візьмуть участь у діловій грі та здійснять презентації виступів за обраною темою.

Після проведення третього туру Організаційний комітет ІІІ туру, шляхом простого голосування, визначить переможців та лауреатів ювілейного щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

            Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

            Переможці Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені дипломами переможця та грошовою винагородою в сумі 10 тис. гривень.

            Лауреати Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені:

за друге місце – дипломами лауреата і грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень; за третє та четверте місця - пам'ятними листами учасників Конкурсу.

            Переможці та лауреати Конкурсу:

користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних  інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління"; рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

            Організаційним комітетом будуть вноситися пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

            Результати Конкурсу оприлюднюються у журналі "Вісник державної служби України" та висвітлюються в інших засобах масової інформації.

            Інформаційні матеріали про учасників Конкурсу, його проведення, фотографії переможців та лауреатів розміщуються на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та її територіальних органів.

 

Успіхів учасникам та організаторам ІІІ туру конкурсу!

 

 

 

Прес-служба

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

ВІТАЄМО ПЕРМОЖЦІВ ІІ ТУРУ

ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»!

Цьогоріч  конкурс за звання кращого державного службовцяпроводиться у контексті виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема,щодо вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Конкурс покликаний виявити професійних та талановитих державних службовців, які удосконалюють свої професійні знання та навички шляхом самоосвіти.

Центральними та місцевими органами влади здійснено широкомасштабну інформаційну кампанію про популяризацію проведення ІІ туру Конкурсу.

 На центральному та регіональному рівнях участь у ІІ турі Конкурсу  взяли 1400 державних службовців.

До участі у ІІ турі було допущено переможців І туру Конкурсу, відповідно до вимог,  визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Проведення ІІ туру відбувалося відповідно до календарного плану заходів з організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Нацдержслужби України та її територіальних органів.

Учасники мали можливість підготуватися до ІІ туру Конкурсу, опрацювавши ряд завдань з питань державного управління, розроблених Національною академією державного управління при Президентові України, за такими напрямками як: «Державне управління та місцеве самоврядування», «Реформи в державному управлінні та соціально-економічна політика в Україні», «Державна служба», «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування», «Менеджмент в органах державної влади».

Цікавими та корисними для конкурсантів виявилися тестові завдання зі службової етики та етикету, розроблені відповідно до норм чинного законодавства України. Питання стосувалися перевірки знань етичних вимог державного службовця, загальних правил поведінки керівника та спеціаліста, психологічних умов ведення ділових перемовин, ефективного спілкування на державній службі, мистецтва ведення переговорів та загальної професійної етики службовця.

Презентувати себе, як фахівців, які прийшли на службу державі за покликанням, духовно багатими і високоосвіченими людьми, що віддано працюють на благо свого району, регіону - українського народу, учасники Конкурсу змогли під час публічних виступів.

На вибір конкурсантів були підготовлені 144 теми з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління. Також, учасники мали право обрати власну тему, відповідно до професійної спрямованості.

Конкурсантів оцінювали оргкомітети на регіональному та центральному рівнях, які проводили засідання стосовно розгляду справ учасників, їх допуску до конкурсу, визначення критеріїв оцінювання знань та визначення переможців ІІ туру Конкурсу.

Склад оргкомітетів був сформований за поданими пропозиціями від державних органів влади, вищих навчальних закладів, громадських організацій, профспілкових організацій, засобів масової інформації.

До складу оргкомітетів увійшли представники влади, громадських організацій, науковці, профспілки.

З персональним складом оргкомітетів можна ознайомитися на сайті Управління Головдержслужби у Вінницькій області в банері «Кращий державний службовець».

В рамках ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» конкурсанти протягом червня проходили підвищення кваліфікації на базі Нацдержслужби України, Національної академії державного управління при Президентові України, обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Для них проводилися лекції, семінари, тренінги, «круглі столи» з найактуальніших питань державного управління, а саме:«Про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 №187/2012 щодореалізаціїЗакону України від 17.11.2011 №4050-VI "Про державну службу";«Про нормативно-правові акти з питань нового законодавства України про державну службу, розроблені та затверджені Нацдержслужбою України на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;«Про антикорупційне законодавство в Україні. Завдання центральних органів виконавчої влади»; «Про реалізацію Указу Президента України від 05.04.2012.№256/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова елітанації»; «Про основні засади державного управління. Службова етика та етикет»; «Про доступ до публічної інформації»; «Проорганізацію проведення публічного виступу за круглим столом», «Про етику та службовий етикет державного службовця» тощо.

В результаті, учасники виявили глибокі знання нормативно-правових актів про державну службу, нового законодавства про державну службу та законодавчого регулювання органу влади, який вони представляли.

Варто відмітити, що конкурсанти (і центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, і регіональних) вільно володіли ораторською майстерністю, мистецтвом публічного виступу, чітко, лаконічно та впевнено апелюють понятійним апаратом.

Кожен учасник Конкурсу достойно представляв свій орган влади.

Всі конкурсанти отримали сертифікати з підвищення кваліфікації державних службовцівв рамках ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Під час визначення переможцівІІ туру Конкурсу особлива увага зосереджуваласяна виявленні державних службовців з високим професійним рівнем вирішення складних завдань у сфері державного управління.

 

Організаційним комітетом ІІ туруКонкурсу у Вінницькій області було визначено переможців і лауреатів серед державних службовців Вінницької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Вінницької області.

 

Переможцями ІІ туру Конкурсу стали:

 

Номінація «Кращий керівник»

 

 

Мовчан Людмила Василівна

начальник відділу Державного архіву Вінницької області

Ніколюк Дмитро Володимирович

завідувач юридичного сектору апарату Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області

 

Номінація «Кращий спеціаліст»

 

 

Каліберська Інна Андріївна

 

помічник заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації

Пясецька Людмила Сергіївна

головний спеціаліст оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області.

 

 

Лауреатами ІІтуру Конкурсу визнано:

 • серед державних службовців Вінницької облдержадміністрації у номінації «Кращий спеціаліст»- Димніч Людмилу Степанівну, головного спеціаліста відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації,Мандрику Юлію Володимирівну,провідного спеціаліста Державного архіву Вінницької області.
 • серед державних службовців районних державних адміністрацій Вінницької області у номінації «Кращий керівник»- Швеця Валерія Станіславовича, начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області, Янкового Миколу Григоровича, начальник управління економіки Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області, Криворот Наталю Григорівну, заступника начальника-начальник бюджетного відділу Фінансового управління Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області; у номінації «Кращий спеціаліст»- Слободянюк Ірину Вікторівну, головного спеціаліста фінансово-господарського відділу  фінансового управління Барської районної державної адміністрації Вінницької області, Ходзіцьку Ірину  Володимирівну, головного спеціаліста відділу економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області, Кашперовецького Андрія Олександровича, головного спеціаліста загального відділу Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області, Мельниченко Оксану Зінов’євну, спеціаліста IIкатегорії бюджетного відділу фінансового управління Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області.

 

Організаційним комітетом ІІ туру серед центральних органів виконавчої влади було прийнято одностайне рішення про переможців ІІ туру конкурсу. Ними стали:

Номінація «Кращий керівник»

 

АПАРАТ

 

Жаркова

Ольга Анатоліївна

заступник начальника управління обліку та звітності Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної податкової служби України

Вернигор

Юлія Юріївна

заступник директора Департаменту нормативно-правового регулювання – начальник відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Плясецький

Олександр Віталійович

начальник відділу регіональних проблем Департаменту моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної сфери Міністерства соціальної політики України

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ

 

Ткачук

Михайло Ілліч

начальник сектору контролю за переміщенням товарів відділу організації митного контролю Чернівецької обласної митниці

Григоренко

Наталія Вікторівна

перший заступник начальника управління Управління Пенсійоного фонду України в Долинському районі Кіровоградської області

Добровольська

Наталія Вікторівна

заступник начальника відділу статистики населення Головного управління статистики у Житомирській області

 

Номінація «Кращий спеціаліст»

 

АПАРАТ

 

Бедрик

Ярослава Михайлівна

головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Стригуненко

Гліб Юрійович

головний спеціаліст сектору координації науково-дослідної та природоохоронної діяльності, метрології, сертифікації та акредитації управління стратегічної політики та інвестицій  Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Вірськовська

Світлана Іванівна

головний спеціаліст відділу моніторингу та аналізу фінансово-господарської діяльності Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Державної податкової служби України

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ

 

Білошенко

Василь Петрович

головний державний фінансовий інспектор Бердичівської об’єднаної державної фінансової інспекції Державної фінансової інспекції в Житомирській області

Зелений

Артем Леонідович

головний спеціаліст – програміст відділу з виплати пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Мораитес

Світлана Леонідівна

провідний спеціаліст відділу екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон Іллічівського сектору екологічного та радіологічного контролю посту «Поромна переправа «Іллічівськ-Варна» - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря

 

Проведення ІІІ туру Конкурсу заплановано на кінець вересня 2012 року у місті Києві.

За підсумками проведення ІІ туру Конкурсу учасників ІІІ туру налічується – 120 осіб.

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у ІІІ турі Конкурсу!

 

 

Прес-служба

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ

РОБОТИ З КАДРАМИ

 

Указом Президента України від 20 липня 2012 року №453/2012 затверджено План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Підготовку згаданого Плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 01.02.2012 №45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

Координація діяльності з підготовки та реалізації річного Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки є одним з пріоритетних напрямів діяльності Нацдержслужби України.

Президент України Віктор Янукович цим Указом доручив Нацдержслужбі України сформувати Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; розробити і затвердити галузевий стандарт підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» у галузі знань «Державне управління» (спільно з Міносвіти України); визначити на конкурсній основі вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» за державним замовленням; створити базу даних держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції, євроатлантичної співпраці та мовну підготовку; організувати підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування нового Закону України «Про державну службу», забезпечити організацію та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка передбачає створення умов для підготовки та безперервності підвищення кваліфікації кадрів до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядуванняз урахуванням регіональних потреб та можливостей тощо.

В контексті реалізації комплексних реформ в державі, які було розпочато Президентом України В.Ф.Януковичем, Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки є важливим документом, спрямованим на створення в Україні сучасної цілісної системи роботи з кадрами, що дасть змогу забезпечити усі сфери життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами.

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

ЛИШЕ ОДИН З ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ БУДЕ ЗАРАХОВАНИЙ

 ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

Завершено прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році.

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року
№ 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» прийом документів тривав з 10 травня по 25 червня.

1081 особа подала документи до участі у конкурсі, зокрема по регіонах:
АР Крим – 58, Вінницька обл. – 22, Волинська обл. – 52, Дніпропетровська обл. – 81, Донецька обл. – 86, Житомирська обл. – 54, Закарпатська обл. – 36, Запорізька обл. – 40, Івано-Франківська обл. – 22, Київська обл. – 32, Кіровоградська обл. – 38,
Луганська обл. – 14, Львівська обл. – 22, Миколаївська обл. –40, Одеська обл. – 20, Полтавська обл. – 53, Рівненська обл. – 33, Сумська обл. – 66, Тернопільська обл. – 26, Харківська обл. – 63, Херсонська обл. – 9, Хмельницька обл. – 46, Черкаська обл. – 14, Чернівецька обл. – 21, Чернігівська обл. – 35, м. Севастополь – 10, м. Київ – 58.

З 5 по 25 липня буде проведено наступний етап конкурсу – оцінювання учасників, що здійснюватиметься експертними комісіями інтерв'ю-центрів,функції яких здійснюють в областях, де утворені регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, - структурні підрозділи цих інститутів, якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; в інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі – центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Оцінювання буде проводиться у чотири етапи із застосуванням 100-бальної шкали: тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками (40 %); анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей (10 %); тестування з іноземної мови (10 %); інтерв’ю з метою оцінювання тез публічного виступу, а також рівня мотивації щодо зарахування до Президентського кадрового резерву (40 %).

Рейтинг учасника конкурсу визначається відповідно до суми отриманих балів.

Нацдержслужба України оприлюднить до 1 вересня список осіб, рекомендованих до Президентського кадрового резерву та подасть пакети документів цих осіб до Комісії з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

ДОВІДКОВО.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» започатковано та формується відповідно до Указів Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» та від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» з метою формування нової державницької управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на себе відповідальність за їх реалізацію, готової не лише приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги (www.nads.gov.ua).

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Нацдержслужби України. Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України.

Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб.

Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку.

Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві. Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк.

Конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву складається з таких етапів: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, проведення оцінювання учасників конкурсу, добір кандидатів.

Зарахування кандидата до Президентського кадрового резервузалежить від успішного проходження конкурсного відбору.

У 2012 році добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється за сферами державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку:фінансово-економічною, соціально-гуманітарною, інвестицій та інновацій, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, житлово-комунального господарства.

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

 

ЛИШЕ ОДИН З ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ БУДЕ ЗАРАХОВАНИЙ

 ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

Завершено прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році.

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року
№ 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» прийом документів тривав з 10 травня по 25 червня.

1081 особа подала документи до участі у конкурсі, зокрема по регіонах:
АР Крим – 58, Вінницька обл. – 22, Волинська обл. – 52, Дніпропетровська обл. – 81, Донецька обл. – 86, Житомирська обл. – 54, Закарпатська обл. – 36, Запорізька обл. – 40, Івано-Франківська обл. – 22, Київська обл. – 32, Кіровоградська обл. – 38,
Луганська обл. – 14, Львівська обл. – 22, Миколаївська обл. –40, Одеська обл. – 20, Полтавська обл. – 53, Рівненська обл. – 33, Сумська обл. – 66, Тернопільська обл. – 26, Харківська обл. – 63, Херсонська обл. – 9, Хмельницька обл. – 46, Черкаська обл. – 14, Чернівецька обл. – 21, Чернігівська обл. – 35, м. Севастополь – 10, м. Київ – 58.

З 5 по 25 липня буде проведено наступний етап конкурсу – оцінювання учасників, що здійснюватиметься експертними комісіями інтерв'ю-центрів,функції яких здійснюють в областях, де утворені регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, - структурні підрозділи цих інститутів, якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; в інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі – центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Оцінювання буде проводиться у чотири етапи із застосуванням 100-бальної шкали: тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками (40 %); анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей (10 %); тестування з іноземної мови (10 %); інтерв’ю з метою оцінювання тез публічного виступу, а також рівня мотивації щодо зарахування до Президентського кадрового резерву (40 %).

Рейтинг учасника конкурсу визначається відповідно до суми отриманих балів.

Нацдержслужба України оприлюднить до 1 вересня список осіб, рекомендованих до Президентського кадрового резерву та подасть пакети документів цих осіб до Комісії з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

ДОВІДКОВО.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» започатковано та формується відповідно до Указів Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» та від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» з метою формування нової державницької управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на себе відповідальність за їх реалізацію, готової не лише приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги (www.nads.gov.ua).

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Нацдержслужби України. Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України.

Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб.

Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку.

Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві. Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк.

Конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву складається з таких етапів: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, проведення оцінювання учасників конкурсу, добір кандидатів.

Зарахування кандидата до Президентського кадрового резервузалежить від успішного проходження конкурсного відбору.

У 2012 році добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється за сферами державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку:фінансово-економічною, соціально-гуманітарною, інвестицій та інновацій, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, житлово-комунального господарства.

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 


 

 

 

ЩОДО СТАНУ ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ

ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 4050-VI

«ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

 

2012 рік – рік комплексної реформи державної служби.

Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року Закону Українивід 17.11.2011 р. № 4050 –IV«Про державну службу».

Основні заходи та завдання відображені в Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

З метою нормативного забезпечення впровадження Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI "Про державну службу" було розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в пункті 199 Національного плану  дій на 2012 рік, а саме: 1 проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 9 наказів Нацдержслужби України, 1 спільний наказ з МОЗ України та 8 проектів постанов Кабінету Міністрів України. Зазначені акти були розроблені відповідно до статтей Закону.

На сьогодні 7 наказів Нацдержслужби України зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Цими наказами затверджено:

- Типове положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;

- Типові правила внутрішнього службового розпорядку;

- порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців;

- Типовий порядок про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

- Порядок стажування державних службовців;

- Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- Порядок підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

Зазначені накази розміщено на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (http://nads.gov.ua) в розділі «Затверджені нормативно-правові акти» рубрики «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція)».

Здійснюється підготовка до державної реєстрації ще 2 наказів Нацдержслужби України та спільного наказу з Міністерством охорони здоров’я України. П’ять проектів постанов Кабінету Міністрів України вже внесено на розгляд Уряду.

 

 

Короткий опис наказів Нацдержслужби України

 

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 43

«Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Зареєстровано в Мін’юстівід 28.04.2012 р. № 709/21022

 

Типовий порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби розроблено відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про державну службу» і встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації).

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби містить низку новел:

1 Визначено етапи проведення конкурсу:

Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган, у якому проводиться конкурс, оприлюднює інформацію про проведення конкурсу на інтегрованому веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію:

 • найменування і місцезнаходження державного органу;
 • назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить;
 • умови оплати праці (посадовий оклад);
 • посадові обов’язки;
 • інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

Складання іспитів (тестування). Програма іспиту (тестування) передбачає тестові завдання на знання законодавства про державну службу, засад запобігання та протидії корупції і законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання, вміння тощо.

Проходження співбесіди. Співбесіда здійснюється з метою виявлення відповідності кандидатів на зайняття посад державної служби профілю компетентності відповідної посади. Цей етап дозволяє керівникові державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника.

2. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводитися відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу, оголошується повторний конкурс.

3. Повторний конкурс проводиться у разі:

 • виявлення порушень у проведенні конкурсу;
 • якщо жоден з учасників не пройшов конкурс;
 • відсутності заяв про участь у конкурсі;
 • подання заяви про участь у конкурсі однією особою.
 • виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

 

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 44

«Про затвердження порядку ведення, обліку

та зберігання особових справ державних службовців»

Зареєстровано в Мін’юстівід 27.04.2012 р. № 651/20964

 

Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців розроблено згідно з частиною 2 статті 20 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до наказу, окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити:

- письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- довідка про результати спеціальної перевірки;

- медична довідка про стан здоров'я встановленої форми.

Основними суттєвими змінами особової картки форми П2-ДС є такі доповнення:

- окремий розділ щодо наявність пільг, працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу;

- додаток «Результати оцінювання»;

- додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»;

- значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі;

- розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі взагалі вилучається.

 

Наказ Нацдержслужби України  від 05.03.2012 р. № 45

«Про затвердження типового положення

про службу персоналу державного органу,

органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату»

Зареєстровано в Мін’юстівід 28.04.2012 р. № 699/21012

 

Частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі.

В затвердженому Типовому положенні визначено основні завдання, права та обов’язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.

В Типовому положенні затверджено низку новел Закону:

 1. Утворення окремого структурного підрозділу – департаменту, управління, відділу, сектору або введення посади спеціаліста з цих питань, що залежить від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом.

Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу.

У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади,  чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу).

 1. Підпорядкування служби персоналу безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі відсутності посади керівника апарату –керівнику органу державної влади.
 2. Нові завдання служби персоналу:

- здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;

- визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;

- розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;

- здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;

- підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.

 

Наказ Нацдержслужби Українивід 05.03.2012 р. № 46

«Про затвердження типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

 

Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012

 

Частиною 5 статті 29 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності.

Затверджений Типовий порядок регламентує низку нововведень:

1. Відмову від необхідності обов’язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади.

Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку, і затверджується лише у разі потреби з урахуванням специфіки структури органу державної влади.

2.Здійснення оцінювання службової діяльності державних службовців безпосереднім керівником, затвердження результатів – керівником самостійного структурного підрозділу.

3. Утворення у разі необхідності для забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади комісії з оцінювання.

4. Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб’єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців.

5. Встановлення чіткого взаємозв’язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

 

Наказ Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65

 «Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця»

Зареєстровано в Мін’юсті від 04.05.2012 р. № 713/21026

 

Професіоналізація державної служби диктує доцільність створення циклу безперервного навчання державних службовців.

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців розроблено з метою забезпечення державні органи висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції на виконання статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах. Головними пріоритетами діяльності Нацдержслужби України в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади.

В Положеннях Порядку закріплено новели зазначеного Закону:

1. Забезпечення керівником державної служби в державному органі у межах запланованих витрат організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

2. Передбачення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки. (у діючому Законі – раз на 5 років).

3. Здійснення Нацдержслужбою України та державними органами у межах повноважень координації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - разом з Національною академією державного управління при Президентові України.

4. Здійснення зазначених заходів навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

 

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 61

«Про затвердження Порядку стажування державних службовців»

Зареєстровано в Мін’юсті від 18.04.2012 р. № 580/220893

 

Затверджений Порядок стажування державних службовців, розроблений відповідно до частини 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу», дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями

Новий Порядок про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах.

В Порядку:

1. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

2. Врегулювано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця.

3. Визначено права та обов’язки суб’єктів стажування.

4. Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування.

5. Розроблено типові форми необхідних документів.

6. Передбачено врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Порядок є загальнообов’язковим для всіх державних службовців.

 

 

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 62

«Про затвердження Типових правил

внутрішнього службового розпорядку»

Зареєстровано в Мін’юсті від 25.04.2012 р. № 632/20945

 

Затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку передбачено статтею 28 Закону України «Про державну службу» і є новелою в законодавстві. Розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин.

На основі Типових правил державні органи розроблятимуть власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей та умов праці державних службовців в окремому державному органі.

Типові правила встановлюють:

 1. Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу.
 2. Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.
 3. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі.
 4. Порядок прийняття та передачі справ та інші положення.

Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулює  окрему сферу правовідносин, що виникають під час перебування на державній службі.

Типові правила є загальнообов’язковими для всіх державних службовців.

У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

щодо організації та проведення підвищення професійної компетенції по застосуванню Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України:

- підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування Закону України «Про державну службу» (нова редакція);

- розроблено Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65 (зареєстрований в Мін’юсті від 04.05.2012 р. за №  713/21026);

- затверджено План заходів щодо виконання пункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012 (наказом від 31.05.12 № 112);

 

- розроблено Програму тематичного (короткотермінового/постійно діючого) семінару для керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах (затверджена наказом Нацдержслужби України від 31.05.12 № 112).

В рамках виконання зазначеного Плану заходів вивчено та узагальнено потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади у підвищенні кваліфікації державних службовців із зазначених питань; сформовано додаткові пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми  стосовно підвищення кваліфікації керівників державної служби в державних органах, керівників і працівників служб персоналу державних органів, внесено зміни до планів-графіків перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, розроблено та затверджено Програму короткострокових тематичних семінарів.

 

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

 

 

НА СТАРТІ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

 

Цьогоріч п’ятий ювілейний конкурс за звання кращого державного службовцяпроводиться у контексті виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема, щодо вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Конкурс покликаний виявити професійних та талановитих державних службовців, які удосконалюють свої професійні знання та навички шляхом самоосвіти.

З метою забезпечення належної організації проведення Конкурсу у всіх центральних та місцевих органах державної влади визначено відповідальних осіб.

Відповідно до календарного плану проведення Конкурсу, в місцевих органах виконавчої влади створено 781 оргкомітет з проведення
І туру, з них: 255 – в апаратах та структурних підрозділах Ради міністрів АР Крим, Верховної ради АР Крим, обласних та Київської і Севастопольської міських державних адміністраціях; 526 – у районних державних адміністраціях.

Проведення І туру Конкурсу в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади забезпечували 217 оргкомітетів.

У Вінницькій області цьогоріч створено 61 оргкомітет з проведення
І туру Конкурсу, з них: 11 – в апараті та структурних підрозділах Вінницької обласної державної адміністрації, 50 - у районних державних адміністраціях області.

У І турі Конкурсу в місцевих органах виконавчої влади взяли участь 6602 державних службовці, з них в номінації:

«Кращий керівник» -

 • в обласних державних адміністраціях - 289 держслужбовців, ,
 • в районних державних адміністраціях - 2166 держслужбовців;

«Кращий спеціаліст» -

 • в обласних державних адміністраціях - 749 держслужбовців,
 • в районних державних адміністраціях - 3398 держслужбовців.

В апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів участь у першому турі Конкурсу взяли 2595 державних службовців.

У Вінницькій області в І турі ювілейного п’ятого Конкурсу взяли участь 187 державних службовців, з них у номінації:

«Кращий керівник» -

 • в апараті та структурних підрозділах Вінницької обласної державної адміністрації - 10 держслужбовців, ,
 • в районних державних адміністраціях Вінницької області - 60 держслужбовців;

«Кращий спеціаліст» -

 • в апараті та структурних підрозділах Вінницької обласної державної адміністрації - 24 держслужбовці,
 • в районних державних адміністраціях Вінницької області - 93 держслужбовці.

Завдання до І туру конкурсу «Кращий державний службовець» включали питання щодо нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, нових комп’ютерних технологій, ситуаційні завдання щодо прийняття ефективних рішень.

Цьогоріч Школа вищого корпусу державної служби розпочала формування бази даних учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», опрацювання пропозицій щодо удосконалення проведення Конкурсу.

У рамках проведення інформаційної кампанії щодопопуляризації щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»територіальними органами Нацдержслужби України було здійснено 498 заходів з використанням усіх форм інформаційно-роз’яснювальної роботи: публікації в електронних та друкованих засобах масової інформації, на офіційних сайтах органів виконавчої влади, виступи на радіо і телебаченні, прес-конференції та брифінги, круглі столи, семінари-навчання тощо. Зокрема забезпечено 145 публікацій в регіональних та місцевих газетах.

І тур добігає до свого завершення. Визначаються переможці та лауреати. Керівникам центральних та місцевих органів влади рекомендовано відзначити найкращих та врахувати результати Конкурсу при плануванні службової кар’єри учасників.

 

ІІ тур стартує у травні.

На етапі проведення ІІ туру конкурсу «Кращий державний службовець» основна увага зосереджуватиметься на проведенні навчання та виконанні тестових завдань, які розміщенні на веб-сайті Нацдержслужби України та веб-сайті Управління Головдержслуби України у Вінницькій області в банері «Кращий державний службовець» у розділі «Завдання учасникам 2012»,.

Завдання включатимуть:

 • запитання для співбесіди з питань державного управління;
 • практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету;
 • теми публічних виступів з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Основний етап ІІ туру Конкурсу заплановано на кінець червня поточного року і проводитиметься:

- серед центральних органів виконавчої влади на базі Нацдержслужби України;

- серед обласних та районних державних адміністрацій на базі обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Під час проведення ІІ туру конкурсу особлива увага зосереджуватиметься на виявленні державних службовців з високим професійним рівнем вирішення складних завдань у сфері державного управління.

 

ДОВІДКОВО

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» започатковано у 2008 році зметою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти. Конкурс проводиться у три етапи: І етап - на місцевому рівні протягом березня-квітня, ІІ етап - на регіональному рівні протягом травня-червня та ІІІ етап - на державному рівні протягом вересня-жовтня.

Конкурс проходить у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст». Організаційне забезпечення конкурсу здійснюють Національне агентство України з питань державної служби та Школа вищого корпусу державної служби.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua) та та веб-сайті Управління Головдержслуби України у Вінницькій області (http://nads.gov.ua/sub/vinnitska): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець».

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

  

 

 

 

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» 

Кваліфікований підбір кадрів

 

 

РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ

УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ З ДОБОРУ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

31 травня розпочато наступний етап конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році – проведення оцінювання учасників конкурсу.

Оцінювання проводиться, відповідно до графіку, інтерв‘ю-центрами, створеними в усіх регіонах України на базі регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Учасники оцінюються за результатами:

-        тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками;

-        анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей;

-        тестування з іноземної мови;

-        інтерв’ю з метою оцінювання тез публічного виступу.

Списки осіб, які отримали найкращі результати і можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву у межах квот за кожною пріоритетною сферою державного управління, до 5 липня будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та веб-сайтах її територіальних органів.

За результатами попереднього етапу конкурсу - прийому документів, який тривав з 25 березня до 1 травня, до участі у конкурсі допущено 1098 осіб, що на 75 осіб більше, ніж у 2012 році.

ДОВІДКОВО.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» започатковано відповідно до Указів Президента України від 1 лютого 2012 року
№ 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» та від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» з метою формування нової державницької управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на себе відповідальність за їх реалізацію, готової не лише приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги (www.nads.gov.ua).

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Нацдержслужби України. Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України.

Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб.

Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку.

Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві. Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк.

Конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву складається з таких етапів: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, проведення оцінювання учасників конкурсу, добір кандидатів.

Зарахування кандидата до Президентського кадрового резервузалежить від успішного проходження конкурсного відбору.

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється за сферами державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку:фінансово-економічною, соціально-гуманітарною, інвестицій та інновацій, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області 

Нещодавно в приміщені сільського Будинку культури села Пеньківка, відбулася презентація вісімнадцятої книги почесного краєзнавця України, нашого земляка - Анатолія Никифоровича Нагребецького «Сторінки історії Пеньківки-Мурафської (1717 – 2017 рр.)». Дана книга відображає історію села Пеньківка Шаргородського району, заснованого триста років тому. В презентації книги взяли участь та привітали автора пам’ятними сувенірами: голова районної державн ....

Спекотний мікроклімат має шкідливий вплив на організм людини, викликаючи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб. Особливо це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес за таких умов необхідно організовувати з урахуванням заходів профілактики перегрівання організму і рекомендацій, викладених у пам’ятці. З метою профілактики перегрівання орг ....

В рамках робочої поїздки, 19 липня, голова облдержадміністрації Валерій Коровій та директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко відвідали одне з найпотужніших підприємств області з вирощування овочів ТОВ «Украфлора-Вінниця». Засноване ще в 2001 році, підприємство розміщується на 12,2 га землі у Вінницькому районі, 2,2га з яких займає збудована за новітніми технологіями теплиця. «Ми постійно нарощ ....

Уряд вніс зміни до перспективних планів формування територій громад Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Черкаської та Чернівецької областей. Відтепер ці громади матимуть підстави для переходу на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного розпорядження КМУ. «Громади зможуть самостійно забезпечити належний рівень ....

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів представив звіт про роботу Уряду за І півріччя поточного року. Глава Уряду відзначив позитивну динаміку змін і нагадав, що ріст економіки за І квартал року становив 2,5%, середня зарплата за підсумками першого півріччя перевищить 7 тис. грн, і бюджет перевиконано за доходами. «Цю роботу можна назвати капітальним ремонтом країни, - сказав Глава Уряду. - Економічне зростання по першому кварталу на ....

Сьогодні, 19 липня, за підсумками проведеної Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації колегії щодо стану підготовки підприємств житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, а також об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років заступник голови обласної державної адміністрації Василь Броварник провів прес-конференцію. В ході прес-конференції посадовець детально розпові ....